Praleisti pagrindinę navigaciją

Prisikėlimas

Veterfordas T. Kleitonas
Paul V. Johnson
Jeffrey R. Holland
Dieter F. Uchtdorf
Carlos H. Amado
D. Todd Christofferson
Shayne M. Bowen
Thomas S. Monson
Thomas S. Monson