New Experience

Prisikėlimas

Brajenas K. Eštonas
Dyteris F. Uchtdorfas
Dalinas H. Ouksas
Veterfordas T. Kleitonas
Paul V. Johnson
Jeffrey R. Holland
Dieter F. Uchtdorf
Carlos H. Amado
D. Todd Christofferson
Shayne M. Bowen
Thomas S. Monson
Thomas S. Monson