New Experience

  Prisikėlimas

  Brajenas K. Eštonas
  Dyteris F. Uchtdorfas
  Dalinas H. Ouksas
  Veterfordas T. Kleitonas
  Paul V. Johnson
  Jeffrey R. Holland
  Dieter F. Uchtdorf
  Carlos H. Amado
  D. Todd Christofferson
  Shayne M. Bowen
  Thomas S. Monson
  Thomas S. Monson