Laktawan ang main navigation

Oktubre 2017

Kinatibuk-ang Sesyon sa mga Babaye Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Sabado sa Buntag Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Sabado sa Hapon Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Kinatibuk-ang Miting sa Priesthood Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Dominggo sa Buntag Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video
Sesyon sa Dominggo sa Hapon Padak-i
I-download ang audio
I-download ang Video