मुख्य संचालन छोड़ें

April 2018 General Conference

Saturday Morning Session प्रसारित
डाउनलोड ऑडियो
विडियो डाउनलोड
शनिवार साय:कालिन सत्र प्रसारित
डाउनलोड ऑडियो
विडियो डाउनलोड
General Priesthood Session प्रसारित
डाउनलोड ऑडियो
विडियो डाउनलोड
रविवार प्रात:कालिन सत्र प्रसारित
डाउनलोड ऑडियो
विडियो डाउनलोड
रविवार सांय:कालिन सत्र प्रसारित
डाउनलोड ऑडियो
विडियो डाउनलोड