Xik sa’ xtiklajik li okeb’aal

Abril 2017

General Women's Session Jolomil Ch’utam reheb’ li Ixq Nimob’resink
Kub’sink li audio
Kub’sink kaxlan mu
Sesión del sábado por la mañana Nimob’resink
Kub’sink li audio
Kub’sink kaxlan mu
Sesión general del Sacerdocio Jolomil ch’utub’aj-ib’ re li Tijonelil Nimob’resink
Kub’sink li audio
Kub’sink kaxlan mu
Sunday Morning Session Ch’utam re domingo eq’la Nimob’resink
Kub’sink li audio
Kub’sink kaxlan mu
Sunday Afternoon Session Ch’utam re domingo ewu Nimob’resink
Kub’sink li audio
Kub’sink kaxlan mu