Bỏ qua điều hướng chính

Tháng Tư năm 2018

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Trưa Chủ Nhật Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video