நிறுத்தவும்
பிரதான நேவிகேஷனைத் தவிர்க்கவும்

தமிழ்