Riaoa are bon oin te kakaae

Te iteraniba are ko bubuti taekana e aki tauraoi n te taetae ni Kiribati

Te iteraniba are ko bubuti e tauraoi n taetae aikai:
Iteraniba Ibukin Aba ake a tauraoi ibukin te Reitaki
Akea iteraniba aika a tauraoi taetaena ibukin te aba are ko rineia
Bwaai n Ibuobuoki Tabeua
Noori bwaai ni mwakuri tabeua aika tauraoi n te taetae are ko rineia: