Nou ekskize nou

Paj ou mande a pa disponib nan lang ou an, men li sipòte pa lang sa yo: