Hum Chama Chahate hai

Jo panna aap khoj rahe hai woh aapke bhaasha mein nahin uplabdh hai, par in bhaashaaon mein uplabdh hai: