Gafere ebe nyagharị

Ibe-akwụkwọ ebe ịchọrọ anọghi na asụsụ Igbo

Ibe-akwụkwọ ebe ịchọrọ nọ na asụsụ ndị-a:
Ibe-akwụkwọ Mkparịta-ụka maka Obodo
Onweghị ibe-akwụkwọ maka obodo ndị ịhọrọ asụsụ ha.
Ngwa-ọrụ Ndị ọzọ
Chọpụga ngwa-ọrụ ndị ọzọ niile nọ maka asụsụ ndị-a ịhọọrọ: