Dumawatkami iti Dispensar

Saan a magun-od ti pagsasaom iti panid a kiniddawmo, ngem suportado daytoy kadagiti sumaganad a pagsasao.