Kuht Taltal Koluk

Page ma kom ngihsre an wacngihn ke kahs lom an, tuhsruhk ahkkweyeyuck ke kahs ten inge: