ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ໂທດ

ໜ້າ​ທີ່​ທ່ານ​​ໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​ບໍ່​ມີ​ໃນ​ພາ​ສາ​ຂອງ​ທ່ານ, ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ໃນ​ພາ​ສາ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້: