ʻOku Mau Kole Fakamolemole Atu

ʻOku ʻikai maʻu ʻa e peesi naʻá ke kolé ʻi hoʻo lea fakafonuá, ka ʻoku maʻu ia ʻi he ngaahi lea fakafonua ko ʻení: