Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

ʻOku ʻikai lava ke maʻu e peesi ne ke kolé ʻi he lea faka-Tongá.

ʻOku maʻu e peesi naʻáke kolé ʻi he ngaahi lea fakafonua ko ʻení:
Peesi Fetuʻutaki Fakafonuá
ʻOku ʻikai ha ngaahi peesi fakafonua maʻá e lea fakafonua naʻá ke filí
Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni Kehé
Vakaiʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ko ʻeni ʻoku lava ke maʻu ʻi he lea fakafonua naʻá ke filí: