Siyaxolisa

Ikhasi olicelileyo alifumaneki ngolwimi lwakho, kodwa liyaxhaswa kwezilwimi zilandelayo: