Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Mayo 2004

 
Mas Tumatag ang Simbahan 
Dakilang Karunungan at Pag-ibig 
Paghahanda para sa Ikalawang Pagparito 
Kapag Ikaw ay Nagbalik-loob 
Ang Kuwentong Tapos 
Sa Lakas ng Panginoon 
Ang Iyong Personal na Impluwensya 
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan 
Ulat ng Church Auditing Department, 2003 
Ulat sa Estadistika 2003 
Mga Ugat at Sanga 
“Manatili sa Akin” 
Jesus, ang Inyong Alaala 
Mga Salita ni Cristo—Espirituwal Nating Liahona 
Pamumuhay Ayon sa Simple at Payak na mga Alituntunin ng Ebanghelyo sa Pamilya 
Mga Pagkakautang sa Lupa at sa Langit 
Alalahanin Kung Paano Naging Maawain ang Panginoon 
Palakasin ang Inyong mga Kapatid 
Para sa Lakas ng mga Kabataan 
Mga Pagpili 
Ang Panawagan na Maging Matapang 
“Sapagka’t Ako’y Nagutom, at Ako’y Inyong Pinakain” 
Nakuha Ba Ninyo ang Tamang Mensahe? 
Pagiging Ama, Isang Walang Hanggang Tungkulin 
Nguni’t Kung Hindi … 
“Puso ng Isang Ina” 
“Huwag Matakot” 
Sa Pagsikat ng Umagang Maningning 
Ang Pagbabayad-sala at ang Kahalagahan ng Isang Kaluluwa 
Lakip ang Lahat ng Damdamin ng Nagmamahal na Magulang: Isang Mensahe ng Pag-asa para sa mga Pamilya 
Makatayong Walang Bahid- dungis sa Harapan ng Panginoon 
Buhay May-asawa at Pamilya: Ang Sagradong Responsibilidad Natin 
Ang Pagbabayad-sala: Lahat para sa Lahat 
Paano Mamuhay nang Maayos sa Gitna ng Tumitinding Kasamaan 
Pangwakas na Pananalita 
Lahat ng Bagay ay Magkakalakip na Gagawa para sa Inyong Ikabubuti 
Ang Aking Kaluluwa ay Nalulugod sa mga Banal na Kasulatan 
Maniwala! 
Manatili sa Mataas na Landas