Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Nëntor 2007

 
Mbështetja e Zyrtarëve të Kishës 
Të Dobëtit dhe të Thjeshtët e Kishës 
Durim së Bashku 
Forconi Shtëpinë dhe Familjen 
Pse Jemi Anëtarë të së Vetmes Kishë të Vërtetë? 
Kërkoni Premtimet e Çmueshme dhe Shumë të Mëdha 
A Nuk Kemi Shkak të Gëzohemi? 
Zonja Pejtën — Historia Vazhdon 
Fe, Familje, Fakte dhe Fryte 
Urdhërimi i Madh 
Një Zemër të Thyer dhe një Shpirt të Penduar 
Predikoni Ungjillin Tim — Mjeti Bashkues midis Anëtarëve dhe Misionarëve 
Nga Gjëra të Vogla 
Mos e Shuani Frymën e Cila i Jep Jetë Njeriut të Brendshëm 
I Vetmi Perëndi i Vërtetë dhe Jezu Krishti të Cilin Ai Ka Dërguar 
Dëshmi Shkrimesh të Shenjta 
Lartësimi i Synimeve 
Bëni Tani 
Lum Ata Që Janë të Pastër në Zemër 
Sot Është Koha 
Perëndia Ndihmon Mbajtësin Besnik të Priftërisë 
Një Priftëri Mbretërore 
Të Ngadaltë në Zemërim 
O, Kujtoni, Kujtoni 
Jetoni me Anë të Besimit dhe Jo të Frikës 
Mos e Lër për Nesër Atë që Mund ta Bësh Sot 
Nëna Që Dinë 
Gjëra të Vogla dhe të Thjeshta 
Duar të Pafajshme dhe Zemër të Pastër 
Guri që Shkëputet nga Mali 
Zbulesa Personale: Mësimet dhe Shembujt e Profetëve 
E Vërteta — Themeli i Vendimeve të Sakta 
Të ushqehen nga fjala e mirë e Perëndisë 
Fuqia e Perëndishmërisë Manifestohet në Tempujt e Perëndisë 
Pas Gjithçkaje që Ne Mund të Bëjmë 
Të Dimë Që Vërtet Dimë 
Shërbim 
Mirë, Më Mirë, Më e Mira 
Fjalët e Mbylljes 
Çfarë Bëjnë më Mirë Gratë Shenjtore të Ditëve të Mëvonshme: Qëndrojnë Fort e të Palëkundura 
“Kulloti Delet e Mia” 
Unë të Forcoj dhe Njëkohësisht të Ndihmoj 
Tre Qëllime Për t’ju Udhëhequr 
Fuqia për t’u Ndryshuar 

LAJME TË KISHËS

Presidenti Henri B. Ajring, Këshilltar i Dytë në Presidencinë e Parë
 

LAJME TË KISHËS

Plaku Kuentin L. Kuk, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve
 

LAJME TË KISHËS

Plaku Uolter F. Gonzalez, i Presidencisë së të Shtatëdhjetëve
 
Presidencitë e Përgjithshme të Organizatave Ndihmëse