Droga

Drukuj Udostępnij

  Jest tylko jedna Droga, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. Tą Drogą jest Jezus Chrystus.

  Jezus Chrystus, Alfa i Omega, Początek i Koniec

  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. […]

  W nim było życie, a życie było światłością ludzi” 1 .

  Powiedział: „Jam jest Alfą i Omegą, Chrystus Pan; jam jest Nim, Początkiem i Końcem, Odkupicielem Świata” 2 .

  Powiedział: „Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu” 3 .

  Powiedział: „Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” 4 .

  Powiedział: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” 5 .

  Powiedział: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

  A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” 6 .

  Powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” 7 .

  Tą Drogą jest Jezus Chrystus. Jest On Światłem i Życiem, Chlebem i Wodą, Początkiem i Końcem, Zmartwychwstaniem i Żywotem, Zbawicielem świata, Prawdą i Drogą.

  Jest tylko jedna Droga, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. On jest tą Drogą. Każda inna droga, jakakolwiek by ona nie była, jest szaleństwem.

  On daje nam studnię pełną wody żywej. Albo pijemy z niej i nigdy więcej nie chce nam się pić, albo nie pijemy i wciąż niemądrze jesteśmy spragnieni.

  On jest Chlebem żywota. Albo go jemy i nie odczuwamy więcej głodu, albo nie jemy i wciąż jesteśmy słabi i niemądrze łakniemy.

  On jest Światłością świata. Albo za Nim podążamy i widzimy wyraźnie, albo nie podążamy i pozostajemy ślepi, wciąż niemądrze chodząc po omacku.

  On jest Zmartwychwstaniem i Życiem. Powiedział: „Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem” 8 . Albo się od Niego uczymy i żyjemy pełnią życia 9 , albo się nie uczymy i niemądrze pozostajemy w stanie śmierci.

  Jest On Zbawicielem świata. Albo przyjmujemy błogosławieństwa Jego Zadośćuczynienia i stajemy się czyści oraz niewinni, godni obecności Jego Ducha, albo nie przyjmujemy ich i niemądrze pozostajemy samotni oraz nieczyści.

  On jest tą Drogą.

  Nie ma innego Boga

  „Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego” 10 . Plan Ojca został wypełniony przez Syna, abyśmy mogli mieć ze sobą Ducha Świętego. Droga Ojca jest drogą Syna. Powiedział: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” 11 .

  Tylko Bóg może nas błogosławić. Tylko On może nas podtrzymać. Tylko On może ożywić nasze serca i tchnąć w nas dech życia. Tylko On może nas ocalić i ochronić. Tylko On może dać nam siłę, byśmy ponieśli ciężar życia. Tylko On może dać nam moc, wiedzę, pokój i radość. Tylko On może przebaczyć nam nasze winy. Tylko On może nas uzdrowić. Tylko On może zmienić nas i ukuć nam pobożne serce. Tylko On może sprawić, że wrócimy do Jego obecności. I On zrobi to wszystko, a nawet więcej, jeśli tylko będziemy o Nim pamiętać, by przestrzegać Jego przykazań. Cóż więc mamy czynić? Pamiętać o Nim, by przestrzegać Jego przykazań. Jest to jedyna mądra rzecz, jaką możemy zrobić.

  Jezus chrzci Duchem Świętym

  Jan Chrzciciel powiedział, że on chrzcił wodą, Jezus zaś przyszedł, by chrzcić „Duchem Świętym” 12 .

  Nic w tym życiu nie jest warte więcej niż boski dar, jakim jest Duch Święty, źródło radości, pokoju, wiedzy, siły, miłości i każdej innej dobrej rzeczy. Zadośćuczynienie to moc, która może nas zmienić i uczynić silnymi w tym, w czym jesteśmy słabi. Kapłaństwo to moc, która pieczętuje małżeństwa i rodziny razem na wieczność 13 . Jest to moc, poprzez którą Pan objawia się tym, którzy w Niego wierzą 14 . Powodzenie każdej dobrej rzeczy zależy od otrzymania i zachowania mocy Ducha Świętego. Wszystko od tego zależy.

  W tym celu Jezus Chrystus wszedł do ogrodu zwanego Getsemane, w którym to przezwyciężył dla nas grzech. Wziął na Siebie nasze grzechy. Cierpiąc, poniósł karę za nasze winy. Zapłacił cenę naszej wiedzy. Nie mam pojęcia, w jaki sposób On zrobił to, co zrobił. Wiem jedynie, że On to uczynił i dzięki temu wasze i moje grzechy mogą być wybaczone, a my możemy zostać obdarzeni Jego mocą. Wszystko od tego zależy. Cóż więc mamy czynić? Mamy: „Wziąć na siebie imię […] Syna, zawsze o Nim pamiętać i przestrzegać przykazań, które [nam] dał; [abyśmy] zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha” 15 . Wszystko od tego zależy.

  „Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie”

  Jedna z najbardziej popularnych i atrakcyjnych filozofii tego świata zakłada, że powinniśmy żyć tak, jak nam się podoba, być sobą, nie pozwalać nikomu mówić nam, co mamy robić. Lecz Pan powiedział: „Ja je- stem Droga” 16 . Wzywał nas słowami: „Pójdźcie za mną” 17 . Następnie zapytał: „Jakimi ludźmi powinniście więc być? Zaprawdę powiadam wam, że na Moje podobieństwo” 18 .

  Nie myślcie, że to niemożliwe. Być może myślimy, że tak naprawdę nie możemy Go naśladować, ponieważ jakością swego życia postawił On nam poprzeczkę niewyobrażalnie wysoko. Być może myślimy, że naśladowanie Go jest za trudne, nieosiągalne, zbyt wiele od nas wymaga czy jest ponad nasze siły, przynajmniej teraz. Nigdy tak nie myślcie. Nawet jeśli jakość życia Pana była najwyższa, nigdy nie myślcie, że jest ona możliwa do osiągnięcia tylko dla wąskiego grona najzdolniejszych.

  W tym jednym przypadku doświadczenie wprowadza nas w błąd. Życie uczy nas, że największe dokonania, które są celem wszelkich ludzkich starań, są zawsze najtrudniejsze do osiągnięcia, a zatem tylko jednostki wybitne są w stanie je zrealizować. Że tylko nieliczni mogą zachować wysokie normy.

  Ale nie w tym wypadku, ponieważ w przeciwieństwie do życiowego doświadczenia, tu nie chodzi o ludzkie starania. Tu chodzi raczej o pracę Boga. To jest dzieło Boga i Jego „chwała […] by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi” 19 . Nie ma niczego podobnego. Nigdzie. Nigdy.

  Żadna instytucja, plan, program ani sposób, kiedykolwiek wymyślony przez człowieka, nie daje możliwości odkupienia i nie ma przeobrażającej mocy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa oraz daru Ducha Świętego. Zatem, podczas gdy zaproszenie Pana, byśmy Go naśladowali, jest najtrudniejsze ze wszystkich, jest ono też osiągalne dla każdego, i to nie dlatego, że my jesteśmy w stanie to zrobić, ale dzięki Niemu, dzięki temu, że On może uczynić nas zdolnymi do tego. „Wierzymy, że przez zadośćuczynienie Chrystusa cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia” 20 .

  Droga Pana nie jest trudna. Życie jest trudne, ale nie ewangelia. „Wszystko [ma] swoje przeciwieństwo” 21 , wszędzie i dla każdego. Życie jest trudne dla każdego z nas, ale życie jest też proste. Mamy tylko dwie możliwości do wyboru 22 . Możemy podążać za Panem i być obdarzeni Jego mocą oraz mieć pokój, światło, siłę, wiedzę, pewność, miłość i radość albo wybrać inną drogę, i każdą inną drogą kroczyć samotnie, bez Jego wsparcia, bez Jego mocy, bez przewodnictwa, w ciemności, niepokoju, zwątpieniu, żałości i rozpaczy. Pytam, która droga jest prostsza?

  Powiedział: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

  Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie […], a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

  Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” 23 .

  Życie jest trudne, ale życie jest też proste. Wejdźcie na tę ścieżkę i nigdy, przenigdy z niej nie schodźcie. Nigdy nie poddawajcie się. Po prostu idźcie dalej. Nie rezygnujcie, a uda się wam.

  Jest tylko jedna Droga, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. Tą Drogą jest Jezus Chrystus. Każda inna droga, jakakolwiek by ona nie była, jest szaleństwem.

  Świadczę o Nim — samym Jezusie Chrystusie — że jest Synem żyją- cego Boga, Chlebem Życia, Prawdą, Zmartwychwstaniem i Żywotem, Zbawicielem i Światłością świata. On jest Drogą, jedyną Drogą.

  Obyśmy mieli na tyle zdrowego rozsądku, aby podążać za Nim. W Jego święte imię, imię samego Jezusa Chrystusa, amen.

  Pokaż odsyłacze

   Przypisy

  1.   1.

   Ew. Jana 1:1, 4.

  2.   2.

   NiP 19:1.

  3.   3.

   Ew. Jana 4:14.

  4.   4.

   Ew. Jana 6:35.

  5.   5.

   Ew. Jana 8:12.

  6.   6.

   Ew. Jana 11:25–26.

  7.   7.

   Ew. Jana 14:6.

  8.   8.

   Ew. Jana 6:63.

  9.   9.

   Zob. Ew. Jana 10:10.

  10.   10.

   Zasady Wiary 1:1.

  11.   11.

   II Ks. Mojżeszowa 20:3.

  12.   12.

   Ew. Jana 1:33.

  13.   13.

   Zob. NiP 132:7, 19.

  14.   14.

   Zob. 2 Nefi 26:13.

  15.   15.

   NiP 20:77.

  16.   16.

   Ew. Jana 14:6.

  17.   17.

   Ew. Marka 8:34.

  18.   18.

   3 Nefi 27:27.

  19.   19.

   Mojżesz 1:39.

  20.   20.

   Zasady Wiary 1:3.

  21.   21.

   2 Nefi 2:11.

  22.   22.

   Zob. Moroni 7:15–17.

  23.   23.

   Ew. Mateusza 11:28–30.