Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Enero 2009

 

Mensahe ng Unang Panguluhan

Ating Iparinig ang Ating Tinig na Nagbababala
Henry B. Eyring 
Pagtuklas sa DiyosMary Weenig 
Pagpapayaman ng Pag-aaral Ninyo ng Doktrina at mga TipanSunday School General Presidency 

Mga Mensahe mula sa Doktrina at mga Tipan

Tiwala sa Harap ng Diyos
Michael John U. Teh 

Poster

Poster: Hayaan Itong Bumuhos!
 
Pangangalaga sa Kaluluwa sa Pamamagitan ng Institute 
Pagbabago ng Aking mga MithiinKrista Wren 
Pagpapatatag sa Aking PatotooJosé Araujo 
Pagpapakita ng PananampalatayaMalinda Morrison 
Lalong Napapalapit sa PanginoonNgozichi Okwandu 
Paghahanap ng mga Bagong KaibiganDave J. Green 
Pag-uwiSuzanne Goble 
Ang Lubhang Kapaki-pakinabang na KaalamanClayton M. Christensen 

Mensahe sa Visiting Teaching

Maging Matatag at Di Natitinag sa Pananampalataya
 
Pananampalatayang Matatawid ang IlogAdam C. Olson 
Joseph Smith: Isang Apostol ni JesucristoDennis B. Neuenschwander 

Maiikling Mensahe

Isang Bata Pang Misyonera
Laukau Mokofisi 

Maiikling Mensahe

Paghanap ng Paboritong Himno
Michael Paul Inyang 

2009 Tema ng Mutwal

Isang Uliran ng mga Nagsisisampalataya
Young Men and Young Women General Presidencies 
Isang Paanyaya sa mga Kabataang Babae 
Sa mga Kabataang Lalaki ng Aaronic Priesthood 

Taludtod sa Taludtod

I Kay Timoteo 4:12
 
May Pag-asa sa HaitiRichard M. Romney 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Huwag Kalimutan Kailanman na Ikaw ay Isang MormonHildo Rosillo Flores 
Dobleng PagpapalaAngela Lee 
Malilimutan Ko Ba ang Aking Nakaraan?Marcos A. Walker 

Paggamit ng Isyung Ito

Paggamit ng Isyung Ito
 
Mga Ideya sa Family Home Evening 
Ang Paborito Naming Family Home Evening 
Ang Kaibigan 

Halina’t Pakinggan ang Tinig ng Isang Propeta

Pagiging Katulad ni Jesucristo
Dieter F. Uchtdorf 

Oras ng Pagbabahagi

Ako ay May Ama sa Langit, na Nagmamahal sa Akin
Cheryl Esplin 

Mula sa Buhay ni Propetang Joseph Smith

Ang Paglalathala ng Aklat ni Mormon
 
Ang Pagtatanghal ng mga TalentoAlison Palmer 

Pakikipagkaibigan

Nang Buong Puso Mo
Richard M. Romney 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan
 
Linggo ni BenLana Krumwiede