Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Abril 2009

 

Mensahe ng Unang Panguluhan

Pagtuturo ng Totoong Doktrina
Henry B. Eyring 
Siya ay Nagbangon 
Ano ang Kahulugan sa Inyo ng Pagbabayad-sala?Cecil O. Samuelson Jr. 
Ang Tinig ng Mabuting PastolSherry Cartwright Zipperian 

Poster

Poster: Kilalanin Ako
 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 

Taludtod sa Taludtod

Santiago 1:5–6
 

Mensahe sa Visiting Teaching

Masigasig na Saliksikin ang mga Banal na Kasulatan
 
Pagkatuto at mga Banal sa mga Huling ArawDallin H. Oaks and Kristen M. Oaks 
Paggawa ng Higit Pa sa InaasahanPaul VanDenBerghe 
Hindi PagpupuyatCinthya Verónica Salazar Márquez 
Pagpapaningas sa Liwanag ng Pag-asaMichael R. Morris 

Alam Ba Ninyo?

Alam Ba Ninyo?
 
Mula sa Bondi Rescue Hanggang sa Baguio Rescue 
Ang Simbahan sa Hungary 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Awitan at KuwentuhanStephen T. Case 
Ang Kaloob na Karunungang Bumasa at SumulatLynnette McConkie 
Hihinto Ba Ako ng Pag-aaral para Magmisyon?Onyebuchi Okoro 
Iligtas Po Sana Ninyo ang Tatay KoBernadette Garcia Sto. Domingo 

Paggamit ng Isyung Ito

Paggamit ng Isyung Ito
 
Mga Ideya para sa Family Home Evening 
Pagkatuto mula kay Propetang JosephSue Barrett 
Ang Kaibigan 

Halina’t Pakinggan ang Tinig ng Isang Propeta

Pagbabalik nang Ligtas sa Ama sa Langit
Dieter F. Uchtdorf 

Oras ng Pagbabahagi

Si Jesucristo ay Aking Tagapagligtas
Cheryl Esplin 

Kaibigan sa Kaibigan

Ang mga Pangako ng Isang Propeta
Octaviano Tenorio 
Mga Tanong at mga Sagot tungkol sa Organisasyon ng SimbahanRebecca C. 

Mula sa Buhay ni Propetang Joseph Smith

Pakikipagbati sa Kanyang mga Kaaway
 
Sabik na MatutoLena M. Harper 

Musika

Magpapabinyag Ako
Gary Croxall and Kathleen Holyoak 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan