Ang Sekreto ng Tagumpay

Edis Hazel T., edad 11, El Salvador

I-print Ibahagi

    Noong maliit pa ako at nag-aaral bumasa, nahirapan talaga ako. Pero sa tulong ng nanay ko at ng Ama sa Langit, natuto akong bumasa. Ang matalik kong kaibigang si Renzo ay nahirapan ding matutong magbasa.

    Isang araw sinabi ko sa kanya na sasabihin ko sa kanya ang isang sekreto na makakatulong sa kanyang makabasa dahil umubra iyon sa akin. Nagpunta kami sa eskuwelahan. Tinuruan ko si Renzo kung paano manalangin, at nanalangin siya sa Ama sa Langit, na humihingi ng tulong.

    Sa pagtatapos ng klase, tumanggap kami ni Renzo ng medalya ng karangalan sa pagbabasa dahil sa tulong ng Ama sa Langit. Alam kong sinasagot ng Ama sa Langit ang ating mga panalangin.