Mga Dula mula sa mga Banal na Kasulatan sa Family Home Evening

Scott at Connie Mooy, Utah, USA

I-print Ibahagi

    Noong hindi pa nag-aaral ang mga anak namin, paminsan-minsa’y nahirapan kaming kunin ang pansin nila sa family home evening. Isang linggo habang nagpaplano kami ng ituturo tungkol sa pagsunod, nagkasundo kaming mag-asawa na ibahagi ang kuwento ni Ammon. Naisip din namin na pagkatapos ibahagi ang kuwento mula sa scripture reader, kailangan naming subukang isadula ito. Nagtipon kami ng mga laruang hayop para sa mga tupa at gumawa ng simpleng espadang papel. Nagustuhan ito ng mga anak namin at hiniling na paulit-ulit namin itong gawin. Sa linggong iyon kalaunan, kapwa nila itinanong kung aling kuwento ang isasadula namin sa susunod na Lunes.

    Sa sumunod na ilang taon, ilang beses naming sinamahan ng “mga dula mula sa mga banal na kasulatan” ang mga family home evening namin. Madalas kaming tulungan ng mga anak namin na humanap o gumawa ng simpleng props matapos naming repasuhin ang kuwento sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan ng pamilya. Nakita pa namin sila na pinapraktis ang mga kuwento sa oras ng kanilang laro.

    Isinadula namin ang pagbawi ni Nephi sa mga lamina, pagbubuo ni Noe ng daong, pagharap ni David kay Goliath, mga karanasan ng mga pioneer, at marami pang iba. Itinuro namin ang mga alituntunin ng ebanghelyo na natutuhan namin mula sa mga halimbawang ito, at nakapagpatotoo ang aming mga anak tungkol sa pagtulong sa atin ng Ama sa Langit sa ganito ring mga paraan ngayon.