Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Hulyo 2009

 

Mensahe ng Unang Panguluhan

Sugar Beets at ang Kahalagahan ng Isang Kaluluwa
Thomas S. Monson 
The Joseph Smith Papers: Ang mga Aklat ng mga Manuskrito ng mga PaghahayagMarlin K. Jensen 
Mga Pioneer sa Ghana 
Mga Kuwento sa mga Banal na Kasulatan bilang mga Huwaran sa Ating BuhayJay E. Jensen 
Mula sa Ilalim Hanggang sa Tugatog ng TagumpayDon L. Searle 

Mensahe sa Visiting Teaching

Maging Marapat at Makibahagi sa Pagsamba sa Templo
 
Isang Pagsubok sa KatapatanPatricia A. Jacobs and Francini Presença 
Pagiging Disente: Isang Walang Kupas na Tuntunin para sa LahatSilvia H. Allred 
Mga Pamantayan: Isang Sukat na Akma sa LahatDebbie Twigger 

Maiikling Mensahe

Maiikling Mensahe
 
Magagandang Bagay na MangyayariLia McClanahan 
Isang Pagkakataong MagbagoAngel Luis Sanches Notario 
Laging MagsikapOctaviano Tenorio 

Poster

Poster: Magtulungan
 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Napuspos ng Pag-ibig sa Kapwa ang Aming mga PusoFiona Maile 
Ang Aming Maliit na Piraso ng LangitRoseli de Oliveira Ribeiro 
Ganap ko bang Naipamumuhay ang Ebanghelyo?Carolynn R. Spencer 
Dalhin Mo Ako sa TemploAlejandro Robles V. 
Maaalis Ba ng Ikapu ang mga Pag-aalala Ko?Nancy Kay Smith 

Paggamit ng Isyung Ito

Paggamit ng Isyung Ito
 
Mga Ideya para sa Family Home Evening 
Mga Dula mula sa mga Banal na Kasulatan sa Family Home EveningScott and Connie Mooy 
Ang Kaibigan 

Halina’t Pakinggan ang Tinig ng Isang Propeta

Mapapalad ang mga Tagapamayapa
Henry B. Eyring 

Oras ng Pagbabahagi

Magiging Matatag ang Ating Pamilya
Cheryl Esplin 

Sinisikap Na Tularan si Jesus

Sinisikap Na Tularan si Jesus
 
Pagtuturo sa Isang KaibiganChristian S. 
Ang Sekreto ng TagumpayEdis Hazel T. 
Football sa Araw ng LinggoDJ W. 
Ang Mahalay na KasuotanEstera C. 
Ang Bisitang Hindi NakikitaHeidi Pyper 
Pakanluran 

Mula sa Buhay ni Propetang Joseph Smith

Ang Tinig ng Propeta
 

Kaibigan sa Kaibigan

Pagdarasal at Pag-awit sa Ama sa Langit
Michael John U. Teh 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan