Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Oktubre 2009

 

Mensahe ng Unang Panguluhan

Pagkakaroon ng Lakas sa pamamagitan ng Pagsunod
Thomas S. Monson 
Karapat-dapat HintayinValeria Salerno 
Lugar ng KapayapaanRichard M. Romney 
Mga Pagpapala ng TemploRobert D. Hales 
Ang Pribilehiyo Kong MaglingkodMichael R. Morris 
Mga Taong Palapunta sa TemploRyan Carr 
Ang Bagong Aklat ng Sining ng EbanghelyoMichael G. Madsen 

Poster

Poster: Kabanalan—ang Ginintuang Pamantayan
 

Mensahe sa Visiting Teaching

Pangalagaan ang Bagong henerasyon
 
Ang mga Pagpapala ng Pagmiministeryo 
Ako? Isang Pastol sa Israel?Daniel L. Johnson 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 
Pangit na Itik o Maringal na Swan? Nasa Inyo na Iyan!Errol S. Phippen 
Magsimula sa PagdarasalJanet Thomas 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Pagkapit sa Matitibay na UgatMelsida Hakobyan 
Narito Kami para Makita ang TemploRees Bandley 
Binyag ni LolaMarilena Kretly Pretel Busto 
Pagpapasigla sa Iba at sa Sarili KoCathy Whitaker Marshall 

Paggamit ng Isyung Ito

Paggamit ng Isyung Ito
 
Mga Ideya para sa Family Home Evening 
Ang Kaibigan 

Halina’t Pakinggan ang Tinig ng Isang Propeta

Pagmamahal ng Isang Propeta
Dieter F. Uchtdorf 

Oras ng Pagbabahagi

Naniniwala Kami na ang Pamilya ay Inorden ng Diyos
Cheryl Esplin 
Ang Himala ng TortillaJane McBride Choate 

Mula sa Buhay ni Propetang Joseph Smith

Isang Taong Bukas-palad
 

Pagsisikap na Tularan si Jesus

Pagsisikap na Tularan si Jesus
 
Isang Mabait na Pagbati 
Pagtuturo tungkol sa Panalangin 
Pagpapatotoo 
Nangako Ako sa Ama sa Langit 

Musika

Ang Priesthood ng Ating Panginoon
John Craven 
Paglilinis ng Bakuran ng TemploJoshua J. Perkey 

Kaibigan sa Kaibigan

Ang mga Templo ay Kaloob ng Ama sa Langit
Yoshihiko Kikuchi 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan