Przesłanie od Rady Prezydenta Kościoła, wrzesień 2010 r.

Księga Mormona jako osobisty przewodnik

Prezydent Henry B. Eyring

Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta Kościoła

Drukuj Udostępnij

  Każdy z nas w najlepszych momentach swojego życia odczuwa pragnienie powrotu do domu naszego Boga. Ofiarował On Swego Umiłowanego Syna jako Zbawiciela, by zapewnić nam drogę i uczyć nas, jak nią podążać. Dał nam proroków, by wskazywali tę drogę. Prorok Józef Smith został natchniony, by przetłumaczyć proroczy zapis, którym jest Księga Mormona. Jest ona naszym nieomylnym przewodnikiem w drodze powrotnej do domu Boga.

  Józef Smith powiedział o tej cennej księdze: „Powiedziałem braciom, że Księga Mormona jest najbardziej poprawną księgą spośród wszystkich ksiąg na Ziemi i jest kamieniem węgielnym naszej religii, a człowiek może zbliżyć się do Boga dzięki przestrzeganiu jej zasad bardziej niż dzięki każdej innej księdze”1.

  Zasady Księgi Mormona to przykazania Boga, które w niej znajdujemy. Niektóre z nich są bezpośrednimi nakazami Zbawiciela danymi poprzez Jego proroków. Dotyczą one tego, co mamy czynić i kim mamy się stawać. Księga Mormona stawia przed nami przykład Zbawiciela. W ten sposób buduje naszą wiarę i determinację do podążania za Nim, co jest Jego przykazaniem. Księgę tę wypełnia doktryna Chrystusa, której celem jest wskazywanie nam drogi. Oto przykład z Księgi 2 Nefi:

  „[Jezus] powiedział ludziom: Pójdźcie za moim przykładem. I czyż możemy, moi ukochani bracia, pójść za przykładem Jezusa, nie przestrzegając przykazań Ojca?

  I Ojciec powiedział: Nawróćcie się, nawróćcie się i zostańcie ochrzczeni w imię Mojego umiłowanego Syna” (2 Nefi 31:10–11).

  Ta księga ujawnia, że musimy otrzymać Ducha Świętego przez chrzest ognia, który pomoże nam wytrwać na prostej i wąskiej ścieżce. Jesteśmy nauczani, że zawsze, bez ustanku, potrzebujemy modlitwy w imię Jezusa Chrystusa, a jeśli tak czynimy, dotyczy nas następująca obietnica: „Potrzebujecie więc dążyć naprzód mając nieugiętą wiarę w Chrystusa, pełną światła nadzieję i miłość do Boga oraz do wszystkich ludzi. Jeśli więc będziecie dążyć naprzód, napawając się słowem Chrystusa i wytrwacie do końca, tak mówi Ojciec: Będziecie mieli życie wieczne” (2 Nefi 31:20).

  We wspaniałym kazaniu króla Beniamina Księga Mormona wyjaśnia, co oznacza miłość do Boga i do wszystkich ludzi. W miarę jak nasza natura zmienia się przez wpływ mocy Zadośćuczynienia i wierne posłuszeństwo przykazaniom, zostajemy napełnieni miłością Boga (zob. Mosjasz 4:1–12).

  Księga Mormona zapewnia nas, że możliwe jest, byśmy tak się oczyścili w tym życiu, że już nigdy więcej nie będziemy mieli pragnienia, by czynić zło (zob. Mosjasz 5:2). Ta nadzieja jest źródłem naszej odwagi i pocieszenia podczas ziemskiej wędrówki, gdy Szatan próbuje nas kusić i zniechęcać.

  Za każdym razem, gdy czytam choćby kilka wersetów Księgi Mormona, czuję, że wzmacnia się moje świadectwo o prawdziwości tej księgi, o tym, że Jezus jest Chrystusem, że podążając za Nim zmierzamy do domu, i że możemy tam zabrać tych, których kochamy. Dla mnie jest to księga nad księgami. Jest Bożym słowem.

  Modlę się o to, byśmy wraz z tymi, którzy są nam drodzy, czerpali z niej codziennie i do syta. Świadczę w imię Jezusa Chrystusa, że jest ona prawdziwym przewodnikiem.

  Nauczanie na podstawie tego przesłania

  „Kiedy korzystamy z pism świętych i słów proroków w dniach ostatnich jako źródeł całego naszego nauczania, zapraszamy Ducha, by składał świadectwo. Przynosi to naszemu nauczaniu ‘moc Boga do przekonywania ludzi’ (NiP 11:21)” (Nauczanie — nie ma większego powołania [1999], str. 51). Możecie zdecydować się na czytanie kluczowych fragmentów z przesłania Prezydenta Eyringa wraz z oświadczeniem wypowiedzianym przez Józefa Smitha na temat Księgi Mormona. Poproście członków rodziny, by powiedzieli, w jaki sposób przestrzeganie nauk z Księgi Mormona pomaga im zbliżać się do Boga.

  „Kiedy uczniowie dyskutują na temat zasad z pism świętych, rozwijają umiejętności, których potrzebują w swych osobistych studiach, poświęconych pismu świętemu” (Nauczanie — nie ma większego powołania, str. 54). Możecie przeczytać fragmenty z pism świętych zacytowane w tym przesłaniu, by odnajdywać i przedyskutować zasady, których one nauczają.

  Pokaż odsyłacze

  Przypis

  1. 1.

   Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64.