Pagtulun-an human sa usa ka Pagtulun-an

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13

James E. Talmage

I-print Share

  Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13

  Ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo nagagikan sa usa ka sulat nga gisulat ni Propeta Joseph Smith niadtong 1842 ngadto sa editor nga ginganlan og John Wentworth. Una kining gimantala sa pamantalaan sa Simbahan nga Times and Seasons didto sa Nauvoo ug sukad niadto nahimong kabahin sa ulahing adlaw nga kasulatan.

  13 Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloloy-on, mahiyason ug sa pagbuhat sa matarung ngadto sa tanan nga mga tawo; sa pagkatinuod, kami mahimo nga moingon nga kami nagsunod sa tambag ni Pablo— Kami nagtuo sa tanan nga mga butang, kami naglaum sa tanan nga mga butang, kami nakalahutay sa daghan nga mga butang, ug naglaum nga makalahutay sa tanan nga mga butang. Kon adunay mga butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.

  Kami Nagtuo

  President Gordon B. Hinckley

  “[Kini] nga artikulo sa atong hugot nga pagtuo mao ang usa sa nag-unang mga pamahayag sa atong teyolohiya. Kita kinahanglan nga mobalik-balik sa pagpamalandong niini. Dayon, sa higayon nga kita tintalon sa pagbuhat og bisan unsa nga butang nga dili maayo o dili matinuoron o imoral, adunay moabut sa atong mga hunahuna uban sa dakong gahum kining mahinungdanon, malukpanon nga pamahayag mahitungod sa moral nga mga baruganan sa atong pamatasan.”

  Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “Fear Not to Do Good,” Liahona, Peb. 2000, 5.

  Pagkaputli

  “Ang tawhanon nga sekswalidad dili lamang may kalabutan sa pisikal. Gani, ang kaputli ug kamaunungon nagsugod diha sa espiritu, dili diha sa lawas. Mao kini ang mga pagpahayag sa kahimtang sa atong espiritu. Kon ang atong espiritu nahisubay sa mga kamatuoran sa ebanghelyo, gusto kita nga mosunod sa taas nga mga sumbanan, ug makita sa atong mga binuhatan kana nga tinguha. Sa ingon, ang kaputli ug ang kamaunungon labaw pa sa sekswal nga paglikay sa dili pa ang kaminyoon ug sekswal nga kamaunungon human sa kaminyoon. Nagpahayag kini sa matang sa atong espirituhanon nga kinabuhi.”

  Terrance D. Olson, “Truths of Moral Purity,” Liahona, Okt. 1999, 31.

  Pagkamanggiloloy-on

  Ang pagkamanggiloloy-on mao ang pagkamabination ug pagkamanggihatagon, sa pulong nga—pagbuhat og matarung. Sa panahon sa Iyang pagpangalagad si Jesukristo “nagpangadto-adto sa paghimog mga kaayohan, … kay ang Dios uban man kaniya” (Mga Buhat 10:38). Kon kamo magpuyo sa inyong kinabuhi uban sa pagkamanggiloloy-on, ang Dios molig-on ug mobayaw kaninyo.

  Tambag ni Pablo

  Tan-awa sa Mga Taga-Filipos 4:8, nga kabahin sa usa ka sulat gikan ni Apostol Pablo ngadto sa mga Santos sa Filipos.

  Paninguha sa Pagpangita Niining mga Butanga

  Basaha ang seksyon sa “Kalingawan ug ang Media” sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (pahina 17). Ang kalingawan ba nga inyong gipili nahisubay niining mga sumbanan ug sa ikatrese nga artikulo sa hugot nga pagtuo? Ikonsiderar ang pagsulat sa inyong journal mahitungod kon sa unsang paagi kamo napanalanginan pinaagi sa pagpili og matarung nga media.

  Mahiyason

  Elaine S. Dalton

  “Ang hiyas ‘usa ka pattern sa hunahuna ug kinaiya nga gibase sa taas nga moral nga mga sumbanan’ (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, 143). Kini naglangkob sa kaputli ug moral nga kalimpyo. Ang hiyas nagsugod diha sa kasingkasing ug diha sa hunahuna. … Kini mao ang katingbanan sa liboan ka gagmay nga mga desisyon ug mga lihok. … Ang hiyasnon nga mga babaye ug mga lalaki nagbaton og hilum nga dignidad ug kalig-on sa sulod. Sila masaligon tungod kay sila takus sa pagdawat ug pagagiyahan pinaagi sa Espiritu Santo.”

  Elaine S. Dalton, kinatibuk-ang presidente sa Young Women, “Usa ka Pagbalik sa Pagkahiyasnon,” Liahona, Nob. 2008, 78–80.

  Mubo nga sulat sa editor: Kini nga pahina wala himoa nga kinatibuk-ang pagpasabut sa pinili nga mga bersikulo sa kasulatan, kini usa lamang ka punto sa pagsugod sa imong kaugalingon nga pagtuon.

  Painting pinaagi ni Robert T. Barrett © 1984; litrato ni Sister Dalton pinaagi sa Busath Photography