Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Pebrero 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Unsa ka Dako ang Imong Hingpit nga Kalipay
Henry B. Eyring 
Ang Daghang Misyonaryo sa Akong KinabuhiElizabeth S. Stiles 
Ang Ebanghelyo—usa ka Gasa nga Angayang Ipakigbahin 

Mensahe sa Visiting Teaching

Usa ka Pagpahiuli sa Tanan nga mga Butang
 

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Gagmay ug Yano nga mga Butang
 

Ang Kasaysayan sa Simbahan sa tibuok Kalibutan

Brazil
 
Nalig-on pinaagi sa usa ka HimnoKhetiwe Ratsoma 

Sa mga Pulong sa mga Lider sa Simbahan

Pag-amuma sa mga Kabus
D. Todd Christofferson 

Kami Namulong kang Kristo

Ang Iyang Grasya Paigo
Kimberlee B. Garrett 

Unsa ang Atong Gituohan

Ang Pag-ula Nakapahimo sa Paghinulsol nga Posible
 
Gikan sa Pagkaluwas [Rescued] ngadto sa Tigluwas [Rescuer]Betsy Doane 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pagtabang sa mga Bata nga Mobati nga Luwas
Shawn Evans 

Walay Paglubad nga mga Istorya sa Ebanghelyo

Pagpalig-on sa Dili Kaayo Aktibo
Boyd K. Packer 
Pagkat-on sa Pagpaminaw ug Pagsabut sa EspirituDavid M. McConkie 
Susiha ang LigidAndrew M. Wright 
Pagpadayag: Matag Tinulo 
Pagpadayag: Nagdagayday gikan sa Langit 
Mga Sambingay sa Nawala ug Nakit-an 
Pagluwas sa Nawala nga mga KarneroDonald J. Keyes 
Wala Ko Niya PasagdiSonya Konstans 
Pagpalambo sa KalooyRobert D. Hales 
Pag-abi-abi sa NawalaSpencer J. Condie 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
 
Palihug Pagpadala og usa ka TawoWendy Walkowiak 
Nasilo sa Akong HigalaNatal’ya Fyodorovna Frolova 
Dili ko Gusto nga Makaila Mo!Irvin Fager 
Ang Akong Ikapulo Dili MakapaabutDavid Erland Isaksen 

Mga Young Adult

Mga Young Adult ug Family Home Evening
 

Mga Pangutana ug mga Tubag

Mga Pangutana ug mga Tubag
 

Unsaon Nako sa Pagkahibalo

Ang Mensahe Nindot Kaayo
Anthony X. Diaz 

Kabatan-onan

Usa ka Matinuoron nga Ikapulo, usa ka Dakong Panalangin
Oscar Alfredo Benavides 

Kabatan-onan

Asa Kamo Dad-on sa Inyong mga Higala?
John Bytheway 

Kabatan-onan

Ang Ebanghelyo alang sa Tanan
Carlos A. Godoy 

Poster

Poster: Pamalandong kabahin sa Kahangturan
 

Kabatan-onan

Sa Dihang Nahimo Akong Dili na Makita
Name withheld 

Mga Bata

Ang Managsuong Babaye Kinahanglang Magbahinay
Adam C. Olson 

Mga Bata

Amo Kang Alsahon!
Thomas S. Monson 

Panahon sa Pagpakigbahin

Ang mga Kasulatan Nagtudlo sa Plano sa Langitnong Amahan
Ana Maria Coburn and Cristina Franco 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Mga Bata

Ang Kaka ug ang Ligdong, Hinagawhaw nga Tingog
Joshua W. Hawkins 

Para sa Gagmayng mga Bata

Ako Usab Mahimong usa ka Misyonaryo
Estherlynn Kindred Lee 

Para sa Gagmayng mga Bata

Pagpangita sa Karnero ni Haring Lamoni
Arie Van De Graaff 

Para sa Gagmayng mga Bata

Si Jesukristo Milalang sa Yuta alang Kanako.
 

Mga Balita sa Simbahan

Pagbansay nga Nagpasabut og Maayo sa Kaimportante sa mga Council
Adam C. Olson 

Mga Balita sa Simbahan

Bag-ong LDS.org Karon Anaa Na
Breanna Olaveson 

Mga Balita sa Simbahan

Bag-ong mga Presidente sa Templo Nagsugod na sa Pag-alagad
 

Anaa sa mga Balita

Anaa sa mga Balita
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Ideya sa Family Home Evening
 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Usa ka Lingkuranan diha sa Salo-salo sa Pamanhunon
Melissa Merrill