Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Pebrero 2011

 
download

Mensahe ng Unang Panguluhan

Anong Laki ng Inyong Kagalakan
Henry B. Eyring 
Ang Maraming Misyonero sa Buhay KoElizabeth S. Stiles 
Ang Ebanghelyo—Isang Kaloob na Maibabahagi 

Mensahe sa Visiting Teaching

Pagpapanumbalik ng Lahat ng Bagay
 

Maliliit at mga Karaniwang Bagay

Maliliit at mga Karaniwang Bagay
 

Ang Kasaysayan ng Simbahan sa Iba’t Ibang Panig ng Daigdig

Brazil
 
Napalakas ng Isang HimnoKhetiwe Ratsoma 

Sa mga Salita ng mga Lider ng Simbahan

Pangalagaan ang mga Maralita
D. Todd Christofferson 

Nangungusap Tayo Tungkol kay Cristo

Ang Kanyang Biyaya ay Sapat
Kimberlee B. Garrett 

Ang Ating Paniniwala

Ginawang Posible ng Pababayad-sala ang Pagsisisi
 
Siya na Nailigtas ay Naging TagaligtasBetsy Doane 

Ating mga Tahanan, Ating mga Pamilya

Pagtulong sa mga Bata na Madamang Ligtas Sila
Shawn Evans 

Mga Klasikong Ebanghelyo

Pagpapalakas sa Di-Gaanong Aktibo
Boyd K. Packer 
Matutong Pakinggan at Unawain ang EspirituDavid M. McConkie 
Tingnan ang GulongAndrew M. Wright 
Paghahayag: Paisa-isang Patak 
Paghahayag: Bumubuhos mula sa Langit 
Mga Talinghaga ng mga Naligaw at Natagpuan 
Pagliligtas sa mga Nawawalang TupaDonald J. Keyes 
Hindi Niya Ako PinabayaanSonya Konstans 
Pagpapakita ng HabagRobert D. Hales 
Malugod na Pagtanggap sa Alibughang AnakSpencer J. Condie 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Sana Po ay Magpapunta Kayo ng TaoWendy Walkowiak 
Nasaktan ng Aking KaibiganNatal’ya Fyodorovna Frolova 
Hindi Ko Kayo Gustong Makilala!Irvin Fager 
Hindi na Makapaghintay ang Aking IkapuDavid Erland Isaksen 

Mga Young Adult

Mga Young Adult at Family Home Evening
 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 

Paano Ko Nalaman

Masarap ang Mensahe
Anthony X. Diaz 

Mga Kabataan

Tapat na Ikapu, Isang Malaking Pagpapala
Oscar Alfredo Benavides 

Mga Kabataan

Saan Kayo Dadalhin ng Inyong mga Kaibigan?
John Bytheway 

Mga Kabataan

Ang Ebanghelyo ay para sa Lahat
Carlos A. Godoy 

Poster

Poster: Pag-isipan ang Kawalang-Hanggan
 

Mga Kabataan

Nang Ako ay Parang Hindi Nakikita
Name withheld 

Mga Bata

Dapat Magtulungan ang Magkapatid
Adam C. Olson 

Mga Bata

Bubuhatin Ka Namin!
Thomas S. Monson 

Oras ng Pagbabahagi

Itinuturo ng mga Banal na Kasulatan ang Plano ng Ama sa Langit
Ana Maria Coburn and Cristina Franco 

Ang Ating Pahina

Ang Ating Pahina
 

Mga Bata

Ang Gagamba at ang Marahan at Banayad na Tinig
Joshua W. Hawkins 

Para sa Maliliit na Bata

Maaari Din Akong Maging Misyonero
Estherlynn Kindred Lee 

Para sa Maliliit na Bata

Paghahanap sa mga Tupa ni Haring Lamoni
Arie Van De Graaff 

Para sa Maliliit na Bata

Nilikha ni Jesucristo ang Daigdig para sa Akin
 

Mga Balita sa Simbahan

Binigyang-diin sa Pagsasanay ang Kahalagahan ng mga Council
Adam C. Olson 

Mga Balita sa Simbahan

Magagamit na Ngayon ang Bagong LDS.org
Breanna Olaveson 

Mga Balita sa Simbahan

Nagsimulang Maglingkod ang mga Bagong Mission President
 

Sa mga Balita

Sa mga Balita
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Maiikling Balita sa Buong Mundo

Maiikling Balita sa Buong Mundo
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Ideya para sa Family Home Evening
 

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Isang Upuan sa Piging ng Kasintahang Lalaki
Melissa Merrill