Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Marso 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Pagpangita sa Maayo
Dieter F. Uchtdorf 
Ang Maayong Nahimo sa Pinaakan sa IroTara Stringham 
Pangitaa ang Maayo sa Inyong Palibut 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ubos sa Priesthood ug subay sa Sumbanan sa Priesthood
Barbara Thompson 

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Gagmay ug Yano nga mga Butang
 

Ang Kasaysayan sa Simbahan sa tibuok Kalibutan

Ang Netherlands
Arinzechukwu Okere 

Diha sa Kalendaryo

Kinatibuk-ang Miting sa Young Women
 
Nakaila Ba Kamo Pag-ayo sa Atong mga Lider sa Simbahan? 

Unsa ang Atong Gituohan

Ang Dios Mopadayag og Kamatuoran ngadto sa Iyang mga Propeta ug ngari Kanato
 

Walay Paglubad nga mga Istorya sa Ebanghelyo

Ayaw Palingla
Joseph Fielding Smith 
Gibulag sa Baha, Gihiusa sa Pag-ampoMelissa Merrill 
Sa Pagbugkos sa Masulub-onGeorges A. Bonnet 
Pagpang-ayo Tun-an KoYoshihiko Kikuchi 
Usa ka Dakong komunidad sa mga SantosMarcos Santos 
“Ang Gugma nga Putli Dili gayud Mapakyas”: Usa ka Panaghisgutan sa Relief SocietyJeffrey R. Holland and Patricia T. Holland 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Pagtudlo sa Doktrina kabahin sa Pamilya
Julie B. Beck 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
 
Sa Katapusan Akong Nakaplagan ang SimbahanBarbara De Giglio 
Unsaon na lang ang Akong Propesyon?David Hooson 
Gisupak Nako ang Akong mga Kauban sa TrabahoKenneth Hurst 
Midangop Kami sa Pag-ampoMiguel Troncoso 

Mga Young Adult

Home Teaching ug Visiting Teaching: Usa ka Buhat sa Pagpangalagad
Hong Ook Son 
Mga Panalangin sa Visiting Teaching 

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta
 
Ang akong mga higala nga dili miyembro nakigsulti nako mahitungod sa mga butang nga nahitabo diha sa templo. Giunsa nila sa pagkahibalo niini, ug unsa ang akong isulti bahin niini? 
Ensakto ra ba nga motawag sa mga lider sa Simbahan sa ilang pangalan? 
Si Presidente Monson miingon nga ang pagserbisyo og full-time nga misyon usa ka responsibilidad sa priesthood. Unsay gipasabut niini?”  

Poster

Poster: Super!
 

Kabatan-onan

Kinahanglan ba Ko nga Molarga o Magpabilin?
Rodolfo Giannini 

Kabatan-onan

Tigpanalipod sa Hugot nga Pagtuo
Richard M. Romney 

Kabatan-onan

Unsa ang Pagkamauyonon [Tolerance]?
Russell M. Nelson 

Kabatan-onan

Ang Dalan sa Pinili
Koichi Aoyagi 

Kabatan-onan

Ang Batang Babaye nga adunay Matahum nga Pahiyom
Michelle Glauser 

Linain nga Saksi

Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo makatabang nako nga magmalipayon?
David A. Bednar 

Mga Bata

Ang Operasyon ni Eli
Jane McBride Choate 

Mga Bata

Ipha ang Inyong mga Panalangin
Henry B. Eyring 

Pagdala sa Primary sa Panimalay

Ang Langitnong Amahan Mamulong Kanato pinaagi sa Iyang mga Propeta
JoAnn Child and Cristina Franco 

Mga Bata

Ang Tubag sa Adlaw sa Kalihokan
Rebecca Barnum 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Poster sa Kasulatan

Moises
Diane L. Mangum 

Para sa Gagmayng mga Bata

Ang Ehemplo ni Daniel sa Pag-ampo
Laurie Williams Sowby 

Para sa Gagmayng mga Bata

Pagkamaayo nga Ehemplo
 

Para sa Gagmayng mga Bata

Pagpatukma sa Kasulatan
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Paggamit sa Komperensya Makapausab sa mga Kinabuhi
Melissa Merrill 

Mga Balita sa Simbahan

Pagpugas og mga Binhi sa Kaugalingon nga Pagpaningkamot diha sa Gagmayng mga Luna
Allie Schulte 

Mga Balita sa Templo

Mga Balita sa Templo
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Ideya sa Family Home Evening
 

Mga Balita sa Simbahan

Ngano nga may mga Handbook?
 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Luwas diha sa Akong Ward Family
Caroline Kingsley