Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hulyo 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Brod, Committed na Ko
Dieter F. Uchtdorf 
Ang Tanan nga Akong MahatagAlyssa Hansen 
Committed Ka Ba? 

Mensahe sa Visiting Teaching

Adto sa Templo ug Angkuna ang Inyong mga Panalangin
 

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Gagmay ug Yano nga mga Butang
 

Ang Spotlight sa Templo

Templo sa Vancouver British Columbia
 
Journal sa PagpuasaRenee Harding 

Talagsaong mga Kinabuhi Pagahinumduman

Mary Fielding Smith
 

Kami Namulong kang Kristo

Pag-inom og Maayo sa Buhi nga Tubig
Matthew Heaps 

Unsa ang Atong Gituohan

Ang Trabaho Usa ka Mahangturong Baruganan
 

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Pagatawagon sa Dios
Ramona Dutton 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Ang Misyon sa Kinabuhi sa Usa ka Mahigugmaong Inahan
Peiholani Kauvaka 
Mi Vida, Mi Historia 
Hugot nga Pagtuo sa Pagtubag sa TawagJeffrey R. Holland 
“Maingon nga Ako Nahigugma Kaninyo”Barbara Thompson 
Mga Isla sa Hugot nga Pagtuo: Usa ka Istorya sa KakugiAdam C. Olson 
Wala Mabalaka mahitungod sa TubigAdam C. Olson 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
 
Nagdepensa sa Akong Thesis—ug sa Basahon ni MormonScott Macdonald 
Kon Makita Ko Pag-usab ang Akong Igsoon nga LalakiMaría Isabel Parra de Uribe 
Ang Akong mga Adlaw sa pagka-Pioneer sa CalgaryLorraine Gilmour 
Duha ka Siyudad ug Malumong KalooyTiffany Taylor Bowles 

Sila Namulong Kanato

Sugdi sa Paglihok
Von G. Keetch 
Pinaagi sa Gagmay nga mga PaagiLaurel Teuscher 

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta
 
Nganong kinahanglan man nato nga kompletong maunlod sa tubig kon kita bunyagan? 
Ang Espiritu Santo ang gituohan nga mahimo natong makanunayon nga kauban, apan wala ako masayud nga bation nako kanunay ang Espiritu. May butang ba nga sayop kanako? 
Ang Simbahan supak ba sa tanang mga video game o sa mga bayolente nga matang sa dula lamang? 

Poster

Poster: Tsismis
 

Atong Luna

Atong Luna
 

Giunsa Nako sa Pagkasayud

Ang Tubag sa Bersikulo Otso
Angelica Nelson 

Kabatan-onan

Ang Atong Pinasidunggan nga Panulundon sa Pioneer
Thomas S. Monson 

Kabatan-onan

Nagtinabangay sa Usag Usa didto sa India
Charles and Carol Kewish 

Gikan sa Natad sa Misyon

Ang Basura sa Usa ka Tawo Mao ang Bahandi sa Lain nga Tawo
Andrej Bozhenov 

Kabatan-onan

Padayon lang sa Paglangoy
 

Linain nga Saksi

Nganong importante nga moserbisyo sa uban?
Dallin H. Oaks 

Mga Bata

Naggiya KaninyoPauli
Henry B. Eyring 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Templo Mao ang Balay sa Dios
JoAnn Child and Cristina Franco 

Mga Bata

Adlaw sa Pioneer sa Tahiti
Maria T. Moody 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Mga Bata

Ang Calling
Corine Pugh 

Para sa Gagmayng mga Bata

Mag-uban Hangtud sa Kahangturan
Rebecca Cornish Talley 

Para sa Gagmayng mga Bata

Pagpatukod og Templo
 

Para sa Gagmayng mga Bata

Gitagoan nga Litrato sa Templo
 

Mga Bata

Mga Spotlight Card sa Komperensya
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Simbahan Nangita og mga Kasaysayan sa mga Pioneer sa Moderno nga Panahon
Hikari Loftus 

Ngadto sa Tibuok Kalibutan

Ngadto sa Tibuok Kalibutan
 

Tibuok Simbahan

Tibuok Simbahan
 

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Ideya sa Family Home Evening
 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Sagbut Kana Karong Tuiga—Ibta Kana
Mont Poulsen