Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hulyo 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Brod, Committed na Ko
Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf

Mensahe sa Visiting Teaching

Adto sa Templo ug Angkuna ang Inyong mga Panalangin

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Kami Namulong kang Kristo

Pag-inom og Maayo sa Buhi nga Tubig
Ni Matthew Heaps

Unsa ang Atong Gituohan

Ang Trabaho Usa ka Mahangturong Baruganan

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Pagatawagon sa Dios
Ni Ramona Dutton

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Ang Misyon sa Kinabuhi sa Usa ka Mahigugmaong Inahan
Ni Peiholani Kauvaka
Mi Vida, Mi Historia
Hugot nga Pagtuo sa Pagtubag sa Tawag Ni Elder Jeffrey R. Holland
“Maingon nga Ako Nahigugma Kaninyo” Ni Barbara Thompson
Mga Isla sa Hugot nga Pagtuo: Usa ka Istorya sa Kakugi Ni Adam C. Olson

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Sila Namulong Kanato

Sugdi sa Paglihok
Ni Elder Von G. Keetch

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta

Poster

Poster: Tsismis

Atong Luna

Atong Luna

Giunsa Nako sa Pagkasayud

Ang Tubag sa Bersikulo Otso
Ni Angelica Nelson
Ang Atong Pinasidunggan nga Panulundon sa Pioneer Ni Presidente Thomas S. Monson
Nagtinabangay sa Usag Usa didto sa India Ni Elder Charles ug Sister Carol Kewish

Gikan sa Natad sa Misyon

Ang Basura sa Usa ka Tawo Mao ang Bahandi sa Lain nga Tawo
Ni Andrej Bozhenov
Padayon lang sa Paglangoy

Linain nga Saksi

Nganong importante nga moserbisyo sa uban?
Dallin H. Oaks
Naggiya Kaninyo Pauli Ni Presidente Henry B. Eyring

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Ang Templo Mao ang Balay sa Dios
Nila ni JoAnn Child ug Cristina Franco
Adlaw sa Pioneer sa Tahiti Ni Maria T. Moody

Atong Pahina

Atong Pahina
Ang Calling Ni Corine Pugh

Para sa Gagmayng mga Bata

Para sa Gagmayng mga Bata
Ni Rebecca Cornish Talley
Mga Spotlight Card sa Komperensya
Ang Simbahan Nangita og mga Kasaysayan sa mga Pioneer sa Moderno nga Panahon Ni Hikari Loftus

Ngadto sa Tibuok Kalibutan

Ngadto sa Tibuok Kalibutan

Tibuok Simbahan

Tibuok Simbahan

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan

Komentaryo

Komentaryo
Mga Ideya sa Family Home Evening

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Sagbut Kana Karong Tuiga—Ibta Kana
Ni Mont Poulsen