Unsa ang Atong Gituohan

Ang Dios Mipadala Kanato dinhi sa Yuta isip Sakop sa usa ka Pamilya.

I-print Share

  Ang Dios Mipadala Kanato dinhi sa Yuta isip Sakop sa usa ka Pamilya

  Ang atong Amahan sa Langit adunay plano alang kanato, ug ang pagpadala kanato sa yuta isip sakop sa usa ka pamilya kabahin niana nga plano. Si Adan ug Eva mao ang unang pamilya dinhi sa yuta; ang atong Langitnong Amahan mihiusa kanila diha sa kaminyoon ug misugo kanila sa pagbaton og mga anak (tan-awa sa Genesis 1:28). Ang Dios gusto nga ang Iyang espiritu nga mga anak makadawat og pisikal nga lawas. Kon ang mga ginikanan magbaton og mga anak dinhi sa kalibutan, sila nagtabang sa atong Langitnong Amahan sa pagpatuman sa Iyang plano sa kaluwasan. Ilang dawaton ang usa ka bag-ong nahimugso nga bata sa ilang pamilya isip usa ka anak sa Dios.

  Ang atong Langitnong Amahan nasayud nga ang pagkasakop sa usa ka pamilya makahatag kanato sa labing maayo nga oportunidad nga higugmaon ug amumahon samtang anaa sa yuta. Ang mga pamilya magtinabangay sa pagkat-on kon unsaon sa pagpugong sa kaugalingon, pagsakripisyo, pagkamaunongon, ug paghatag og bili sa trabaho. Sila usab naningkamot nga makakat-on sa paghigugma, sa pagpakigbahin, ug sa pagserbisyo sa usag usa (tan-awa sa Mosiah 4:14–15). Ang mga anak mokat-on sa pagpakita og gugma sa ilang mga ginikanan, magmasulundon, ug maningkamot nga magpakabuhi nga makahatag og dungog sa ngalan sa pamilya.

  Samtang ang mga sakop sa pamilya magdasig ug magdayeg sa usag usa, molambo ang mga pagbati sa pagsalig ug paghigugma. Ang malampusong mga pamilya mopakita og paglaum ug pagkamakanunayon sa pagsuporta sa indibidwal nga mga panginahanglan sa matag sakop sa pamilya ug sa pagtabang sa usag usa sa pagkat-on ug pagtinabangay inubanan sa gugma. Ang ilang tumong mao ang mahimong malipayon, mahangturong pundok nga pamilya.

  • Mag-uban og ampo isip bana ug asawa.

   Mag-ampo isip pamilya matag buntag ug gabii (tan-awa sa 3 Nephi 18:21).

   Magtudlo sa mga bata sa ebanghelyo sa matag semana nga family home evening.

   Magtuon sa mga kasulatan kanunay isip usa ka pamilya.

   Magtambong sa mga miting sa Simbahan matag Dominggo (tan-awa sa D&P 59:9–10).

   Magkat-on nga magmabination, mapailubon, ug manggiloy-on (tan-awa sa Moroni 7:45–48).

   Magdungan og buhat sa mga butang isip usa ka pamilya, sama sa pagpangaon og panihapon, magtinabangay, mag-outing, ug mag-apil sa paghimo og desisyon.

  Alang sa dugang impormasyon, tan-awa sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (2009), 257–62; ug M. Russell Ballard, “Ang Pinakamahinungdanon Mao ang Molungtad og Dugay,” Liahona, Nob. 2005, 41–44.

  “Ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye gi-orden sa Dios. … Ang pamilya mahinungdanon ngadto sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa Iyang mga anak” (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129).

  MGA PAGHULAGWAY SA LITRATO PINAAGI NILA NI David Stoker, Craig Dimond, John Luke, Matthew Reier, Robert Casey, ug Frank Helmrich