Mensahe sa Unang Kapangulohan

Gugma diha sa Panimalay—Tambag gikan sa Atong Propeta

I-print Share

  Gugma diha sa Panimalay-Tambag gikan sa Atong Propeta

  Bulahan nga Kinabuhi sa Pamilya

  “Kon daghan na kaayo ang atong nasuroyan ug nakita kon unsa ra ka mubo ug kamabaw ang ikatanyag sa kalibutan kanato, ang atong pasalamat madugangan sa kahigayunan nga mahimong kabahin sa usa ka butang nga atong kasandigan—ang panimalay ug pamilya ug ang kamaunungon sa mga minahal. Atong mahibaloan unsay ipasabut sa paghiusa pinaagi sa pagbuhat sa buluhaton, sa pagtahud, sa pagkahisakop. Atong makat-unan nga walay bisan unsa ang hingpit nga makahulip sa dapit sa balaan nga relasyon sa pamilya.”1

  Pagpakigbahin sa Atong Gugma

  “Dayga ang inyong anak ug gaksa; ingna sa makadaghan, ‘Gimahal ko ikaw’; ipahayag kanunay ang inyong pasalamat. Ayaw himoang mas importante ang sulbarunon nga problema kay sa tawo nga angayng higugmaon. Ang mga higala mangawala, ang mga anak managko, ang mga minahal motaliwan. Sayon ra kaayo ang pagbaliwala sa uban, hangtud nga kanang adlawa kon sila mawala na sa atong kinabuhi ug kita mahabilin nga mobati nga ‘unsa kaha kon’ ug ‘kon unta.’ …

  “Himoon natong malipayon ang kinabuhi samtang kita buhi pa, pangitaon ang kalipay niini nga panaw ug ipakigbahin ang atong gugma ngadto sa atong mga higala ug pamilya. Usa ka adlaw, ang matag usa kanato mahutdan na sa ugma. Dili nato ilangan-langan ang unsay labing importante.”2

  Pagpakita sa Atong Gugma

  “Mga kaigsoonan, atimanon nato ang atong mga asawa uban sa dignidad ug pagtahud. Sila mao ang atong mahangturong mga kauban. Mga sister, tahura ang inyong mga bana. Nagkinahanglan sila nga makadungog og maayong pulong. Nagkinahanglan sila og mahigalaong pahiyom. Nagkinahanglan sila og mainiton nga pagpahayag sa tinud-anay nga gugma. …

  “Kaninyo kinsa mga ginikanan, ako moingon, ipakita ang gugma ngadto sa inyong mga anak. Kamo nasayud nga gihigugma ninyo sila, apan siguroha nga sila nasayud usab niini. Bililhon kaayo sila. Pahibaloa sila. Pangayo og tabang sa atong Langitnong Amahan samtang kamo moatiman sa ilang mga panginahanglan sa matag adlaw ug samtang kamo moatubang sa mga hagit nga dili malikayan nga moabut sa pagkaginikanan. Nagkinahanglan kamo og labaw pa sa kaugalingon ninyong kaalam sa pagpadako kanila.”3

  Pagpahayag sa Atong Gugma

  “Kaninyo mga ginikanan, ipahayag ang inyong gugma ngadto sa inyong mga anak. Pag-ampo alang kanila nga sila unta makasagubang sa mga dautan sa kalibutan. Pag-ampo nga sila unta magtubo diha sa hugot nga pagtuo ug pagpamatuod. Pag-ampo nga sila unta magpadayon og mga kinabuhi sa pagkamaayo ug sa pagpangalagad ngadto sa uban.

  “Mga anak, ipahibalo sa inyong mga ginikanan nga kamo nahigugma kanila. Ipahibalo kanila unsa kamo kamapasalamaton sa tanan nilang nabuhat ug magpadayon sa pagbuhat para kaninyo.”4

  Unsay Labing Importante

  “Ang labing importante hapit sa kanunay naglakip sa mga tawo sa atong palibut. Sa kasagaran naghunahuna kita nga sila kinahanglang masayud gayud kon unsa nato sila ka mahal. Apan dili gayud nato hunahunaon; kinahanglan nato silang pahibaloon. Misulat si William Shakespeare, ‘Sila dili mahigugma niadtong dili mopakita sa ilang gugma.’ Dili gayud nato pagamahayan ang mabinationg mga pulong nga atong gipamulong o sa pagbati nga gipakita. Hinoon, ang atong mga pagmahay moabut kon kana nga mga butang gisalikway gikan sa atong mga relasyon uban niadtong kinsa mahinungdanon kaayo alang kanato.”5

  Pagdala sa Langit sa Mas Duol

  “Unta, ang atong mga pamilya ug mga panimalay mapuno sa gugma: gugma sa matag usa, gugma sa ebanghelyo, gugma sa atong isig ka tawo ug gugma sa atong Manluluwas. Ang sangputanan, mas mapaduol og gamay ang langit dinhi sa yuta.

  “Ang atong mga panimalay mahimo untang mga sanktwaryo diin ang mga sakop sa atong pamilya gusto kanunay nga mobalik.”6

  Usa ka Pag-ampo alang sa mga Pamilya

  “Tungod kay ang yunit sa pamilya anaa ubos sa pag-ataki sa kalibutan karon, ug ang daghang mga butang nga dugay nang giampingan gibiay-biay, kami nangayo Kanimo, among Amahan, sa paghimo kanamo nga makasugakod sa mga hagit nga among giatubang, nga unta kami lig-ong mobarug alang sa kamatuoran ug kamatarung. Unta ang among mga panimalay mahimong dalangpan sa kalinaw, sa gugma ug sa pagka-espirituhanon.”7

  Pagtudlo gikan Niini nga Mensahe

  Sa usa ka matang sa kalihokan sa pagkat-on, “ang magtutudlo mopresentar og pangutana o sitwasyon ug hatagan sa mubo nga panahon ang mga estudyante nga libreng mosugyot og mga solusyon o mga ideya” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 160). Samtang kamo magbasa niini nga artikulo uban sa pamilya, hangyoa sila sa pagpaminaw sa tambag o mga ideya nga ganahan nila. Ang mga sakop sa pamilya mahimo dayon nga mosugyot og mga paagi sa pagpalambo sa gugma diha sa ilang panimalay. Ikonsiderar ang pagdapit sa pamilya sa pagribyu niini nga mga ideya sa mosunod nga family home evening.

  Kabatan-onan

  Si Mama Miluwas Kanamo

  Sa dihang unom pa ko ka tuig, ang akong manghud nga babaye ug ako nanan-aw og dula sa basketball sa among magulang nga babaye. Milakaw ang akong papa, ug dayon nakahukom kami nga gusto namong mouli kuyog kaniya, busa midagan kami nga miapas kaniya nga nagpasingulan. Sa dihang wala namo siya makita, mibalik kami sa gym aron mokuyog sa pagpauli ni mama, apan sa dihang misulod kami sa gym, wala nay tawo sa building.

  Akong nahinumduman nga mipidpid sa may pultahan, naningkamot nga ang akong manghud ug ako dili maulanan, nag-ampo nga adunay moabut. Dayon akong nahinumduman nga nakadungog og gibundak nga pagsira sa pultahan sa among pula nga van, ug nanagan kami paingon sa tingog. Dayon miabut ang labing maanindot nga mga halandumon sa pagkabata nga akong nasinati: ang among inahan migakos kanamo “ingon sa usa ka himongaan nga magtigum sa iyang mga pisô sa ilawom sa iyang mga pako” (3 Nephi 10:4). Ang akong inahan miluwas kanamo, ug wala gayud ako mobati sukad nga mas luwas kay sa akong gibati nianang higayuna.

  Samtang naghunahuna ko sa iyang impluwensya ngari kanako, akong nakita nga ang kinabuhi sa akong inahan mipunting kanako paingon sa Manluluwas ug mipakita kanako sa unsay ipasabut sa “ipataas ang mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug lig-una ang mga tuhod nga mahuyang” (D&P 81:5). Misalig siya ni Jesukristo, kinsa mihatag kaniya og kalig-on “lapas pa sa [iyang] kaugalingon” (“Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, nu. 220).

  Wala gayud ako mobati sukad nga mas luwas kay sa akong gibati sa dihang ang akong inahan migakos kanamo.

  Mga Bata

  Pag-ugmad og usa ka Malipayon nga Panimalay

  Si Presidente Monson nagsugyot og mga paagi nga kita makaugmad og usa ka malipayon nga panimalay. Tan-awa diha sa artikulo aron makita ang mga butang nga mahimong buhaton nimo ug sa imong pamilya aron sa paghimo og usa ka malipayon nga panimalay.

  Matag higayon nga imong makita ang butang nga mahimo nimong buhaton, isulat kini diha sa mga luna nga gihatag. Human nimo makit-i ang imong unang aytem, drowinga ang parte sa panimalay nga gilista tupad sa linya. Pangita og labing minus lima ka mga paagi nga ikaw makaugmad og usa ka malipayon nga panimalay ug drowinga ang tibuok balay ug ang imong pamilya sa sulod niini.

  1. 1.

   Mga Bongbong

  2. 2.

   Atup

  3. 3.

   Pultahan

  4. 4.

   Mga Bintana

  5. 5.

   Pamilya

  Paghulagway sa litrato pinaagi ni John Luke

  Ipakita ang mga Pakisayran

   Mubo nga mga sulat

  1.   1.

   “Usa ka Sanktwaryo sa Kalibutan,” Tibuok Kalibutan nga Miting sa Pagbansay sa Pagpangulo, Peb. 2008, 29.

  2.   2.

   “Joy in the Journey” (Brigham Young University Women’s Conference, Mayo 2, 2008), http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive/transcripts.cfm.

  3.   3.

   “Napanalanginan Pag-ayo,” Liahona, Mayo 2008, 112.

  4.   4.

   “Hangtud Magkita Kita Pag-usab,” Liahona, Mayo 2009, 113.

  5.   5.

   “Pagpangita og Kalipay Panahon sa Panaw,” Liahona, Nob. 2008, 86.

  6.   6.

   “Usa ka Sanktwaryo sa Kalibutan,” 30–31.

  7.   7.

   Pagpahinungod nga pag-ampo alang sa Templo sa Gila Valley Arizona, Mayo 23, 2010; sa “The Gila Valley Arizona Temple: ‘Wilt Thou Hallow This House,’” Church News, Mayo 29, 2010, 5.