Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Oktubre 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Bililhong mga Saad sa Basahon ni Mormon
Thomas S. Monson 
Ang Propeta nga si Joseph Smith: Tighubad sa Basahon ni Mormon 
Unsay Gitudlo sa Basahon ni Mormon mahitungod sa Gugma sa DiosRussell M. Nelson 
Ang Istorya sa Basahon ni Mormon 
Ang Dagan sa Panahon [Time Line] sa Basahon ni Mormon 
Kinsa ang Misulat sa Basahon ni Mormon? 
Ang Basahon ni Mormon: Usa ka Saksi sa Biblia 
Unsaon Pagtuon ang Basahon MormonD. Todd Christofferson 
Damgo ni Lehi: Hugot nga Paggunit sa GunitananDavid A. Bednar 
Ang Basahon ni Mormon: Naglig-on sa Pagtuo sa Atong PanahonNeil L. Andersen 

Mensahe sa Visiting Teaching

Kon Kita Dili Magduha-duha
Julie B. Beck 
Batan-ong ManggugubatBonnie Hart Murray and Janice Kapp Perry 
Mga Pagtulun-an sa Atong Panahon 
Ang Basahon ni Mormon—Sukaranang Bato sa Atong TinuohanEzra Taft Benson 
Usa ka Sagrado nga BasahonDavid A. Feitz 
Kon Kamo Gusto Gayud nga Masayud, Kamo MasayudWalter F. González 

Poster

Poster: Usa ka Tingog gikan sa Abug
 
Kalayo nga Nagdilaab sa Akong KahiladmanMichael Morris 

Sa Unsang Paagi nga ang Basahon ni Mormon Nakapausab sa Akong Kinabuhi

Sa Unsang Paagi nga ang Basahon ni Mormon Nakapausab sa Akong Kinabuhi
 
Asa Ko Makakita sa mga Tubag?Olga Ovcharenko 
Gibati Nako ang Kalayo sa KahiladmanClaudia Williams 
Ang Basahon ni Mormon Namulong KanakoGina Baird 
Gisulayan Nako ang Saad ni MoroniFrancesco Ferraresi 
Sa Matag Pinulongan ug KatawhanLia McClanahan 
Kasagarang mga Pangutana kabahin sa Basahon ni Mormon 
Usa ka Pagpamatuod, usa ka Pakigsaad, ug usa ka PagsaksiJeffrey R. Holland