Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Nobyembre 2011

 
Summary sa Ika-181 nga Tunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Sa Atong Pagkita og Usab
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Ang Gahum sa Kasulatan
Richard G. Scott 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Personal nga Pagpadayag ug Pagpamatuod
Barbara Thompson 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Ang Panahon Moabut
Elder L. Whitney Clayton 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Pagbuhat sa Sakto nga Butang sa Sakto nga Panahon, sa Walay Paglangan
José L. Alonso 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Tambag ngadto sa mga Kabatan-onan
Boyd K. Packer 

Sesyon sa Sabado sa Buntag

Kamo Importante ngadto Kaniya
Dieter F. Uchtdorf 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan
 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Ang mga Kasingkasing sa mga Anak Mobati
David A. Bednar 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Mga Bata
Neil L. Andersen 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Oras sa Pagpangandam
Ian S. Ardern 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Mas Maayo nga Mohangad
Carl B. Cook 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Katubsanan
Elder LeGrand R. Curtis Jr. 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Ang Balaanong Gasa sa Paghinulsol
D. Todd Christofferson 

Sesyon sa Sabado sa Hapon

Ang Hingpit nga Gugma Nagahingilin sa Kahadlok
L. Tom Perry 

Sesyon sa Priesthood

Apil Kitang Tanan
Jeffrey R. Holland 

Sesyon sa Priesthood

Ang Gahum sa Aaronic Priesthood
Keith B. McMullin 

Sesyon sa Priesthood

Ang Oportunidad sa Kinabuhi
W. Christopher Waddell 

Sesyon sa Priesthood

Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo
President Dieter F. Uchtdorf 

Sesyon sa Priesthood

Pagpangandam sa Priesthood: “Nagkinahanglan Ko sa Inyong Tabang”
Henry B. Eyring 

Sesyon sa Priesthood

Magmaisugon sa Pagbarug nga Mag-inusara
President Thomas S. Monson 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Usa ka Saksi
Henry B. Eyring 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Nagahulat sa Ginoo: Matuman ang Imong Kabubut-on
Robert D. Hales 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Ang Basahon ni Mormon—Basahon gikan sa Dios
Tad R. Callister 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Higugmaa ang Iyang Inahan
Elaine S. Dalton 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Ang Importansya sa Pangalan
M. Russell Ballard 

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

Barug sa Balaan nga mga Dapit
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Pakigsaad, mga
Russell M. Nelson 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Mga Pagtulun-an ni Jesus
Dallin H. Oaks 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Pagtudlo subay sa Paagi sa Espiritu
Matthew O. Richardson 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Bahandi sa Simbahan ang mga Misyonaryo
Kazuhiko Yamashita 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Pilia ang Kinabuhing Dayon
Randall K. Bennett 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Ang Pribilehiyo sa Pag-ampo
J. Devn Cornish 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Ang mga Awit nga Dili Nila Makanta
Quentin L. Cook 

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita
Thomas S. Monson 

Kinatibuk-ang Miting sa Relief Society

Unsay Akong Gipanghinaut nga Masabtan sa Akong Apo nga mga Babaye (ug Apo nga mga Lalaki) mahitungod sa Relief Society
Julie B. Beck 

Kinatibuk-ang Miting sa Relief Society

Ang Gugma nga Putli Dili Gayud Mopakyas
Silvia H. Allred 

Kinatibuk-ang Miting sa Relief Society

Hupot ngadto sa mga Pakigsaad
Barbara Thompson 

Kinatibuk-ang Miting sa Relief Society

Ayaw Ko Paghikalimti
Dieter F. Uchtdorf 
General Authorities sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
Indeks sa mga Istorya sa Komperensya 
Mga Pagtulun-an alang sa Atong Panahon 
Kinatibuk-ang mga Kapangulohan sa Auxiliary 

Mga Balita sa Simbahan

Ika-181 nga Tunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya
 

Mga Balita sa Simbahan

Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Usa ka Makasaysayanong Buhat sa LDS nga mga Babaye Karon
Chelsee Niebergall 

Mga Balita sa Simbahan

Bag-ong Site nga Makatabang sa mga Batan-on sa Pagsugod sa Family History
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Kompetisyon sa Art Nagdapit sa mga Batan-on nga Mopakita
 

Mga Balita sa Simbahan

Elder Tad R. Callister