Hingoá Tokotaha Naʻá Ne Faʻú Fakafanongo Download

Mē 2012

 
download
Fakamatala Fakanounou ʻo e Konifelenisi Lahi Fakataʻu Hono 182
ʻI Heʻetau Toe Fakataha Maí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson
Pea ʻe Tataki ʻa Kinautolu ʻe ha Tamasiʻi Siʻi Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer
Ko Hono Akoʻi ke Mahino ki Heʻetau Fānaú Fai ʻe Cheryl A. Esplin
Ului ki Heʻene Ongoongoleleí ʻo fakafou ʻi Hono Siasí Fai ʻe Elder Donald L. Hallstrom
ʻOkú Ne ʻOfa Moʻoni ʻIate Kitautolu Fai ʻe ʻEletā Paul E. Koelliker
Feilaulaú Fai ‘e ‘Eletā Dallin H. Oaks
Ngaahi Faingataʻa ke Ikunaʻí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring
Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf
Lipooti ‘a e Potungāue ʻAotita ʻo e Siasí, 2011 Fai ʻe Robert W. Cantwell
Lipooti Fakasitetisitika ʻo e 2011 Fai ʻe Brook P. Hales
Ko e Kau Ngāue ʻi he Ngoue Vainé Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland
ʻIloʻi Kitautolu: Ko e Sākalamēnití, Temipalé mo e Feilaulau ʻi he Tokoní Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales
Tuí, Vilitakí, Fiefiá: Ko ha Pōpoaki ki he Mātuʻa Tāutahá Fai ʻe ʻEletā David S. Baxter
Nofo ʻi he Tafaʻaki ʻa e ʻEikí! Fai ʻe ʻEletā Ulisses Soares
Ke Fenāpasi mo e Tuí Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook
Founga Hono Maʻu ʻo e Fakahā mo e Tataki Fakalaumālie ki Hoʻo Moʻui Fakatāutahá Fai ʻe ʻEletā Richard G. Scott
Ko e Ngaahi Mālohi ʻo e Langí Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar
Ko e Fakahaofí ʻi he Tupulaki Moʻoní Fai ʻe Pīsope Richard C. Edgley
Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné: Tuʻu Hake ʻo Fakaʻaongaʻi e Mālohi ʻo e ʻOtuá Fai ʻe Adrián Ochoa
Ko e ʻUhinga ʻo e Tokoni ʻi he Lakanga Fakataulaʻeikí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf
Ngaahi Fāmili Kuo Fakafuakavaʻí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring
Loto Vēkeveke pea Taau ke Ngāue Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson
‘Oku Maʻu ʻa e ʻAloʻofá ʻe he Kau Manavaʻofá Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf
Fakafetaʻi ki he ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Russell M. Nelson
Ngaahi Lēsoni Makehe Fai ʻe ʻEletā Ronald A. Rasband
Ko e Vīsone ʻa e Kau Palōfitá ki he Fineʻofá: Tuí, Fāmilí, Tokoní Fai ʻe Julie B. Beck
Ko e Tokāteline ʻo Kalaisí Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson
Ko e Pue ʻo e Moʻuí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson
Ko e Mālohi ʻo e Fakahaofí Fai ‘e ‘Eletā L. Tom Perry
Ke Maʻu ʻa ia Naʻe Molé Fai ʻe ʻEletā M. Russell Ballard
Maʻu ʻa e Vīsone ke Ngāué Fai ‘e ‘Eletā O. Vincent Haleck
“‘I he ngaahi Tefitoʻi Moʻoni Pē ʻo e Anga-māʻoniʻoní” Fai ʻe ʻEletā Larry Y. Wilson
Naʻe ʻAonga Nai? Fai ʻe ʻEletā David F. Evans
Ke Tauhi ke Toputapu Fai ‘e ‘Eletā Paul B. Pieper
Ko e Hā e Fakakaukau ʻa Kalaisi Kiate Aú? Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen
Heʻetau Fakaʻosi e Konifelenisí ni Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson
Tuʻu Hake pea Ulo Atu Fai ‘e Ann M. Dibb
Fekumi ki he ‘Iló: ‘Oku ‘i ai Ha Ngāue ke ke Fai Fai ‘e Mary N. Cook
Ko e Taimí ‘Eni ke Tuʻu Hake pea Ulo! Fai ‘e Elaine S. Dalton
Tui, Talangofua, Kātaki Fai ‘e Palesiteni Thomas S. Monson
Makasini fakavahaʻapuleʻanga ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Naʻa Nau Lea Kiate Kitautolu

Naʻa Nau Lea Kiate Kitautolu: Ko Hono ʻAi e Ke Tau Moʻuiʻaki e Konifelenisí
Fakahokohoko Fakamotuʻalea ʻo e Ngaahi Talanoa Konifelenisí
Ngaahi Akonaki Maʻa Hotau Kuongá
Kau Palesitenisī Lahi ʻo e Ngaahi Houalotú
Kau ʻi he Konifelenisi Lahi hono 182 Hano Fetongi ʻo e Kau Taki ʻi he Kau Fitungofulú, Kau Pīsopelikí, mo e Fineʻofá
ʻEletā Richard J. Maynes
ʻEletā Craig A. Cardon
ʻEletā Larry Echo Hawk
ʻEletā Stanley G. Ellis
ʻEletā Robert C. Gay
ʻEletā Scott D. Whiting
Pīsope Gary E. Stevenson
Pīsope Gérald Caussé
Pīsope Dean M. Davies
Linda K. Burton
Carole M. Stephens
Linda S. Reeves
Tānaki Atu ʻa e Ongo mo e Vitiō ki he ʻĀkaivi ʻo e Konifelenisí ʻo kamata mei he 1971. Fai ʻe Heather Whittle Wrigley
Fakamafola he ʻInitanetí ʻa e Ngaahi Fakataha Ako ʻa e Houalotú Naʻe Fakahoko ʻi Sōleki Siti.
Tānaki Atu ki he LDS.org ha Fakamatala Foʻou maʻá e Kau Mataotao ki he Faingataʻaʻia Fakaesinó Fai ʻe Melissa Merrill
Fakahā e Kau Ikuna he Fakaʻaliʻali Aati Fakavahaʻa-puleʻangá, Fakaava e Fakaʻaliʻalí
Kole ke ʻOmi ha Ngaahi Fakamatala