Hingoá Tokotaha Naʻá Ne Faʻú Fakafanongo Download

Mē 2012

 
download
Fakamatala Fakanounou ʻo e Konifelenisi Lahi Fakataʻu Hono 182
ʻI Heʻetau Toe Fakataha Maí Thomas S. Monson
Pea ʻe Tataki ʻa Kinautolu ʻe ha Tamasiʻi Siʻi Boyd K. Packer
Ko Hono Akoʻi ke Mahino ki Heʻetau Fānaú Cheryl A. Esplin
Ului ki Heʻene Ongoongoleleí ʻo fakafou ʻi Hono Siasí Donald L. Hallstrom
ʻOkú Ne ʻOfa Moʻoni ʻIate Kitautolu Paul E. Koelliker
Feilaulaú Dallin H. Oaks
Ngaahi Faingataʻa ke Ikunaʻí Henry B. Eyring
Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Dieter F. Uchtdorf
Lipooti ‘a e Potungāue ʻAotita ʻo e Siasí, 2011 Robert W. Cantwell
Lipooti Fakasitetisitika ʻo e 2011 Brook P. Hales
Ko e Kau Ngāue ʻi he Ngoue Vainé Jeffrey R. Holland
ʻIloʻi Kitautolu: Ko e Sākalamēnití, Temipalé mo e Feilaulau ʻi he Tokoní Robert D. Hales
Tuí, Vilitakí, Fiefiá: Ko ha Pōpoaki ki he Mātuʻa Tāutahá David S. Baxter
Nofo ʻi he Tafaʻaki ʻa e ʻEikí! Ulisses Soares
Ke Fenāpasi mo e Tuí Quentin L. Cook
Founga Hono Maʻu ʻo e Fakahā mo e Tataki Fakalaumālie ki Hoʻo Moʻui Fakatāutahá Richard G. Scott
Ko e Ngaahi Mālohi ʻo e Langí David A. Bednar
Ko e Fakahaofí ʻi he Tupulaki Moʻoní Richard C. Edgley
Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné: Tuʻu Hake ʻo Fakaʻaongaʻi e Mālohi ʻo e ʻOtuá Adrián Ochoa
Ko e ʻUhinga ʻo e Tokoni ʻi he Lakanga Fakataulaʻeikí Dieter F. Uchtdorf
Ngaahi Fāmili Kuo Fakafuakavaʻí Henry B. Eyring
Loto Vēkeveke pea Taau ke Ngāue Thomas S. Monson
‘Oku Maʻu ʻa e ʻAloʻofá ʻe he Kau Manavaʻofá Dieter F. Uchtdorf
Fakafetaʻi ki he ʻOtuá Russell M. Nelson
Ngaahi Lēsoni Makehe Ronald A. Rasband
Ko e Vīsone ʻa e Kau Palōfitá ki he Fineʻofá: Tuí, Fāmilí, Tokoní Julie B. Beck
Ko e Tokāteline ʻo Kalaisí D. Todd Christofferson
Ko e Pue ʻo e Moʻuí Thomas S. Monson
Ko e Mālohi ʻo e Fakahaofí L. Tom Perry
Ke Maʻu ʻa ia Naʻe Molé M. Russell Ballard
Maʻu ʻa e Vīsone ke Ngāué O. Vincent Haleck
“‘I he ngaahi Tefitoʻi Moʻoni Pē ʻo e Anga-māʻoniʻoní” Larry Y. Wilson
Naʻe ʻAonga Nai? David F. Evans
Ke Tauhi ke Toputapu Paul B. Pieper
Ko e Hā e Fakakaukau ʻa Kalaisi Kiate Aú? Neil L. Andersen
Heʻetau Fakaʻosi e Konifelenisí ni Thomas S. Monson
Tuʻu Hake pea Ulo Atu Ann M. Dibb
Fekumi ki he ‘Iló: ‘Oku ‘i ai Ha Ngāue ke ke Fai Mary N. Cook
Ko e Taimí ‘Eni ke Tuʻu Hake pea Ulo! Elaine S. Dalton
Tui, Talangofua, Kātaki Thomas S. Monson
Makasini fakavahaʻapuleʻanga ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Naʻa Nau Lea Kiate Kitautolu

Naʻa Nau Lea Kiate Kitautolu: Ko Hono ʻAi e Ke Tau Moʻuiʻaki e Konifelenisí
Fakahokohoko Fakamotuʻalea ʻo e Ngaahi Talanoa Konifelenisí
Ngaahi Akonaki Maʻa Hotau Kuongá
Kau Palesitenisī Lahi ʻo e Ngaahi Houalotú
Kau ʻi he Konifelenisi Lahi hono 182 Hano Fetongi ʻo e Kau Taki ʻi he Kau Fitungofulú, Kau Pīsopelikí, mo e Fineʻofá
ʻEletā Richard J. Maynes
ʻEletā Craig A. Cardon
ʻEletā Larry Echo Hawk
ʻEletā Stanley G. Ellis
ʻEletā Robert C. Gay
ʻEletā Scott D. Whiting
Pīsope Gary E. Stevenson
Pīsope Gérald Caussé
Pīsope Dean M. Davies
Linda K. Burton
Carole M. Stephens
Linda S. Reeves
Tānaki Atu ʻa e Ongo mo e Vitiō ki he ʻĀkaivi ʻo e Konifelenisí ʻo kamata mei he 1971. Heather Whittle Wrigley
Fakamafola he ʻInitanetí ʻa e Ngaahi Fakataha Ako ʻa e Houalotú Naʻe Fakahoko ʻi Sōleki Siti.
Tānaki Atu ki he LDS.org ha Fakamatala Foʻou maʻá e Kau Mataotao ki he Faingataʻaʻia Fakaesinó Melissa Merrill
Fakahā e Kau Ikuna he Fakaʻaliʻali Aati Fakavahaʻa-puleʻangá, Fakaava e Fakaʻaliʻalí
Kole ke ʻOmi ha Ngaahi Fakamatala