Hingoá Tokotaha Naʻá Ne Faʻú Fakafanongo Download

Mē 2012

 
download
Fakamatala Fakanounou ʻo e Konifelenisi Lahi Fakataʻu Hono 182 

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

ʻI Heʻetau Toe Fakataha Maí
Thomas S. Monson 

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

Pea ʻe Tataki ʻa Kinautolu ʻe ha Tamasiʻi Siʻi
Boyd K. Packer 

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

Ko Hono Akoʻi ke Mahino ki Heʻetau Fānaú
Cheryl A. Esplin 

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

Ului ki Heʻene Ongoongoleleí ʻo fakafou ʻi Hono Siasí
Donald L. Hallstrom 

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

ʻOkú Ne ʻOfa Moʻoni ʻIate Kitautolu
Paul E. Koelliker 

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

Feilaulaú
Dallin H. Oaks 

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

Ngaahi Faingataʻa ke Ikunaʻí
Henry B. Eyring 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí
Dieter F. Uchtdorf 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Lipooti ‘a e Potungāue ʻAotita ʻo e Siasí, 2011
Robert W. Cantwell 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Lipooti Fakasitetisitika ʻo e 2011
Brook P. Hales 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Ko e Kau Ngāue ʻi he Ngoue Vainé
Jeffrey R. Holland 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

ʻIloʻi Kitautolu: Ko e Sākalamēnití, Temipalé mo e Feilaulau ʻi he Tokoní
Robert D. Hales 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Tuí, Vilitakí, Fiefiá: Ko ha Pōpoaki ki he Mātuʻa Tāutahá
David S. Baxter 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Nofo ʻi he Tafaʻaki ʻa e ʻEikí!
Ulisses Soares 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Ke Fenāpasi mo e Tuí
Quentin L. Cook 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

Founga Hono Maʻu ʻo e Fakahā mo e Tataki Fakalaumālie ki Hoʻo Moʻui Fakatāutahá
Elder Richard G. Scott 

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

Ko e Ngaahi Mālohi ʻo e Langí
David A. Bednar 

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

Ko e Fakahaofí ʻi he Tupulaki Moʻoní
Richard C. Edgley 

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné: Tuʻu Hake ʻo Fakaʻaongaʻi e Mālohi ʻo e ʻOtuá
Adrián Ochoa 

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

Ko e ʻUhinga ʻo e Tokoni ʻi he Lakanga Fakataulaʻeikí
Dieter F. Uchtdorf 

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

Ngaahi Fāmili Kuo Fakafuakavaʻí
Henry B. Eyring 

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

Loto Vēkeveke pea Taau ke Ngāue
Thomas S. Monson 

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

‘Oku Maʻu ʻa e ʻAloʻofá ʻe he Kau Manavaʻofá
Dieter F. Uchtdorf 

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

Fakafetaʻi ki he ʻOtuá
Elder Russell M. Nelson 

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

Ngaahi Lēsoni Makehe
Ronald A. Rasband 

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

Ko e Vīsone ʻa e Kau Palōfitá ki he Fineʻofá: Tuí, Fāmilí, Tokoní
Julie B. Beck 

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

Ko e Tokāteline ʻo Kalaisí
D. Todd Christofferson 

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

Ko e Pue ʻo e Moʻuí
Thomas S. Monson 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

Ko e Mālohi ʻo e Fakahaofí
Elder L. Tom Perry 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

Ke Maʻu ʻa ia Naʻe Molé
Elder M. Russell Ballard 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

Maʻu ʻa e Vīsone ke Ngāué
Elder O. Vincent Haleck 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

“‘I he ngaahi Tefitoʻi Moʻoni Pē ʻo e Anga-māʻoniʻoní”
Larry Y. Wilson 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

Naʻe ʻAonga Nai?
David F. Evans 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

Ke Tauhi ke Toputapu
Paul B. Pieper 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

Ko e Hā e Fakakaukau ʻa Kalaisi Kiate Aú?
Neil L. Andersen 

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

Heʻetau Fakaʻosi e Konifelenisí ni
Thomas S. Monson 

Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí

Tuʻu Hake pea Ulo Atu
Ann M. Dibb 

Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí

Fekumi ki he ‘Iló: ‘Oku ‘i ai Ha Ngāue ke ke Fai
Mary N. Cook 

Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí

Ko e Taimí ‘Eni ke Tuʻu Hake pea Ulo!
Elaine S. Dalton 

Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí

Tui, Talangofua, Kātaki
Thomas S. Monson 
Makasini fakavahaʻapuleʻanga ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní 

Naʻa Nau Lea Kiate Kitautolu

Naʻa Nau Lea Kiate Kitautolu: Ko Hono ʻAi e Ke Tau Moʻuiʻaki e Konifelenisí
 
Fakahokohoko Fakamotuʻalea ʻo e Ngaahi Talanoa Konifelenisí 
Ngaahi Akonaki Maʻa Hotau Kuongá 
Kau Palesitenisī Lahi ʻo e Ngaahi Houalotú 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Kau ʻi he Konifelenisi Lahi hono 182 Hano Fetongi ʻo e Kau Taki ʻi he Kau Fitungofulú, Kau Pīsopelikí, mo e Fineʻofá
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

ʻEletā Richard J. Maynes
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

ʻEletā Craig A. Cardon
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

ʻEletā Larry Echo Hawk
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

ʻEletā Stanley G. Ellis
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

ʻEletā Robert C. Gay
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

ʻEletā Scott D. Whiting
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Pīsope Gary E. Stevenson
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Pīsope Gérald Caussé
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Pīsope Dean M. Davies
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Linda K. Burton
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Carole M. Stephens
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Linda S. Reeves
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Tānaki Atu ʻa e Ongo mo e Vitiō ki he ʻĀkaivi ʻo e Konifelenisí ʻo kamata mei he 1971.
Heather Whittle Wrigley 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Fakamafola he ʻInitanetí ʻa e Ngaahi Fakataha Ako ʻa e Houalotú Naʻe Fakahoko ʻi Sōleki Siti.
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Tānaki Atu ki he LDS.org ha Fakamatala Foʻou maʻá e Kau Mataotao ki he Faingataʻaʻia Fakaesinó
Melissa Merrill 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Fakahā e Kau Ikuna he Fakaʻaliʻali Aati Fakavahaʻa-puleʻangá, Fakaava e Fakaʻaliʻalí
 

Ngaahi Ongoongo ʻo e Siasí

Kole ke ʻOmi ha Ngaahi Fakamatala