Mensahe ng Unang Panguluhan

Palaging nasa Kalagitnaan

I-print Ibahagi

  Palaging nasa Kalagitnaan

  Sa maraming kalendaryo sa daigdig, Hulyo ang kalagitnaan ng taon. Bagaman ang mga simula at katapusan ng mga bagay-bagay ay ipinagdiriwang at ginugunita, kadalasan ay hindi napapansin ang mga nangyari sa kalagitnaan ng mga ito.

  Ang mga simula ay panahon ng paggawa ng mga resolusyon, paglikha ng mga plano, pagpapakita ng lakas. Ang mga katapusan ay panahon ng pagbubuod at maaaring may kahalo itong damdamin ng kaganapan o kawalan. Ngunit sa wastong pananaw, ang paglalagay ng ating sarili sa kalagitnaan ng mga bagay-bagay ay makatutulong sa atin hindi lamang para mas maunawaan ang buhay kundi para mabuhay rin sa mas makabuluhang paraan.

  Ang Kalagitnaan ng Gawaing Misyonero

  Kapag nagsasalita ako sa ating mga kabataang misyonero, madalas kong sabihin sa kanila na nasa kalagitnaan sila ng kanilang misyon. Kahit kadarating pa lang nila kahapon o pauwi na kinabukasan, hinihiling kong isipin nila na palagi silang nasa kalagitnaan.

  Maaaring madama ng mga bagong misyonero na wala pa silang karanasan para maging epektibo, kaya’t ipinagpapaliban nila ang pagsasalita o pagkilos nang may tiwala at lakas ng loob. Ang sanay nang mga misyonerong malapit nang matapos sa kanilang misyon ay maaaring malungkot dahil patapos na ang kanilang misyon, o maaari silang bumagal habang pinag-iisipan nila kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos ng misyon.

  Anuman ang kalagayan at saan man sila naglilingkod, ang totoo ay araw-araw na nagpupunla ang mga misyonero ng Panginoon ng maraming binhi ng mabuting balita. Ang pag-iisip na palagi silang nasa kalagitnaan ng kanilang misyon ay magpapalakas ng loob at magpapasigla sa matatapat na kinatawang ito ng Panginoon. Tulad ng mga full-time missionary, gayon din tayong lahat.

  Palagi Tayong nasa Kalagitnaan

  Ang pagbabagong ito ng pananaw ay higit pa sa simpleng paglalaro ng isipan. May malaking katotohanan sa kabila ng ideya na palagi tayong nasa kalagitnaan. Kung titingnan natin sa mapa ang ating kinaroroonan, matutukso tayong sabihing nasa simula tayo. Ngunit kung titingnan nating mabuti, saanman tayo naroroon ay nasa kalagitnaan lamang tayo ng isang malaking lugar.

  Kung paanong totoo ito sa lugar, gayon din sa panahon. Maaari nating madama na tayo ay nasa simula pa lang o nasa katapusan na ng ating buhay, ngunit kung titingnan natin kung saan tayo naroon sa buong kawalang-hanggan—kapag natanto natin na buhay na ang ating espiritu noon pa man at, dahil sa sakdal na sakripisyo at Pagbabayad-sala ni Jesucristo, na mananatiling buhay ang ating kaluluwa sa darating na kawalang-hanggan—malalaman natin na talagang nasa kalagitnaan tayo.

  Kamakailan ay naisip kong ayusing muli ang lapida sa puntod ng aking mga magulang. Naluma na ng panahon ang libingan, at naisip ko na mas karapat-dapat ang bagong lapida sa magandang halimbawa ng kanilang buhay. Nang tingnan ko ang mga petsa ng kapanganakan at kamatayan sa lapida na pinag-ugnay ng karaniwang maliit na gitling, ang munting simbolong ito ng haba ng buhay ay biglang naghatid sa aking puso’t isipan ng napakaraming magagandang alaala. Sa bawat isa sa mahahalagang alaalang ito ay mababanaag ang isang sandali sa kalagitnaan ng buhay ng aking mga magulang at sa kalagitnaan ng buhay ko.

  Anuman ang ating edad, saanman tayo naroroon, kapag may mga nangyayari sa ating buhay, palagi tayong nasa kalagitnaan. Hindi lamang iyan, nasa kalagitnaan tayo magpakailanman.

  Ang Pag-asang Dulot ng Mapunta sa Kalagitnaan

  Oo, may mga sandali ng simula at mga sandali ng katapusan sa buong buhay natin, ngunit mga palatandaan lamang ito sa daan ng malaking kalagitnaan ng ating buhay na walang hanggan. Nasa simula man tayo o nasa katapusan, bata man tayo o matanda, maaari tayong gamitin ng Panginoon para sa Kanyang mga layunin kung isasantabi lang natin ang anumang mga ideyang naglilimita sa ating kakayahang maglingkod at hayaang mahubog ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban.

  Sabi ng Mang-aawit, “Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; tayo’y [dapat mangagalak] at [matuwa]” (Mga Awit 118:24). Ipinaalala sa atin ni Amulek na “ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos; oo, masdan, ang araw ng buhay na ito ang araw para sa mga tao na gampanan ang kanilang mga gawain” (Alma 34:32; idinagdag ang pagbibigay-diin). At sinabi ng isang makata, “Ang walang hanggan—ay binubuo ng mga Ngayon.”1

  Ang ibig sabihin ng pagiging palaging nasa kalagitnaan ay kailanman ay hindi natatapos ang laban, hindi nawawala ang pag-asa, hindi pa tayo talo. Sapagkat saan man tayo naroon o anuman ang ating kalagayan, may darating pang mga walang-hanggang simula at walang-hanggang katapusan.

  Palagi tayong nasa kalagitnaan.

  Pagtuturo ng Mensaheng Ito

  Isiping talakayin sa pamilya kung paano sila “palaging nasa kalagitnaan,” kahit sinisimulan o tinatapos nila ang isang bagay. Hikayatin silang gawin ang lahat ng magagawa nila sa kasalakuyan nilang mga aktibidad, at huwag nang lingunin ang nakaraan o hintayin ang susunod na aktibidad o proyekto. Maaari mong imungkahi na pumili sila ng isang bagay na magagawa nila bilang isang pamilya upang masunod ang payong ito at magtakda ng petsa kung kailan nila inaasahang makamit ang kanilang mithiin.

  Mga kabataan

  Sa Kalagitnaan ng Iyong Paghahanda para sa Misyon

  Sinasabi ni Pangulong Uchtdorf sa mga misyonero na isipin nila na nasa kalagitnaan sila ng kanilang misyon. Maiaakma mo rin ang ideyang ito sa iyong paghahanda sa misyon: 12 taong gulang ka man o 18, maaari kang maghandang magmisyon.

  Ano ang ilang bagay na magagawa mo “sa kalagitnaan” ng iyong paghahanda sa misyon?

  • Laging maging karapat-dapat na pumasok sa templo.

  • Matutong kilalanin ang mga paramdam ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagtatala ng mga paramdam sa iyo at pagkilos ayon dito.

  • Ipagdasal ang mga misyonero.

  • Itanong sa mga misyonero sa inyong lugar kung ano ang irerekomenda nilang gawin mo para makapaghanda kang magmisyon.

  • Matutong gamitin nang epektibo ang iyong oras, na isinasama ang mahahalagang aktibidad na gaya ng paglilingkod, pag-aaral ng banal na kasulatan, at pagsulat sa journal.

  • Habang kausap ang isang miyembro ng pamilya, magbahagi ng isang talata sa banal na kasulatan na nagbigay-inspirasyon sa iyo kamakailan. Ipaliwanag kung ano ang iniisip mo tungkol sa talata sa banal na kasulatan.

  • Magtanong sa iyong mga kaibigan tungkol sa kanilang relihiyon at pinaniniwalaan. Maging handang ibahagi ang iyong mga paniniwala. Yayain mo silang magsimba o sa mga aktibidad sa Simbahan.

  Kapag natanto mo na nasa kalagitnaan ka ng iyong paghahanda para sa misyon, makapamumuhay ka nang mas karapat-dapat sa pagtitiwala ng Panginoon at sa patnubay ng Espiritu.

  Mga Bata

  May Magagawa ang Lahat Ngayon

  1. 1.

   Itinuturo ni Pangulong Uchtdorf na kahit ano pa ang edad mo, may isang bagay kang magagawa para tulungan ang iba. Sa iyong journal o sa kapirasong papel, ilista ang iyong mga kaloob o kakayahan. Itanong sa iyong mga magulang kung ano sa palagay nila ang mga angkin mong kaloob.

  2. 2.

   Magpasiya kung paano mo gagamitin ang iyong mga kaloob para tulungan ang iba na nasa mga sitwasyon sa ibaba.

  3. 3.

   Sa dulo ng iyong listahan ng mga kaloob, sumulat ng isang paraan na magagamit mo ang mga kaloob na iyon para tulungan ang ibang tao sa linggong ito.

  Ipakita ang mga Reperensya

   Tala

  1.   1.

   Emily Dickinson, “Forever—is composed of Nows,” sa The Complete Poems of Emily Dickinson, inedit ni Thomas H. Johnson (1960), 624.