ang DaanMAKIPOT AT MAKITID

Maraming landas na mapipili, ngunit iisa lamang ang patungo sa buhay na walang hanggan.

(Tingnan sa 2 Nephi 9:41; 31:17–21; Alma 7:9.)

Paglalarawan ni Ian Naylor