Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Oktubre 2012

 
download

Mensahe ng Unang Panguluhan

Isang Susi sa Masayang Pamilya
Dieter F. Uchtdorf 
Panalangin at KapayapaanLauren W. 
Ang Pagpapatawad ay Nagdudulot ng KaligayahanLauren W. 

Mensahe sa Visiting Teaching

Paggalang sa Ating mga Tipan
 

Para sa Lakas ng mga Kabataan

Pananamit at Kaanyuan
 

Notebook ng Kumperensya ng Oktubre

Notebook ng Kumperensya ng Oktubre
 
Pagbabawas ng Iskedyul ng Gagawin para sa KumperensyaCheryl Burr 

Paglilingkod sa Simbahan

Mga Sagot sa Sunday School
Emma Addams 

Ang Ating Paniniwala

Ihahanda Tayo ng Masinop na Pamumuhay sa Hinaharap
 

Maliliit at mga Karaniwang Bagay

Maliliit at mga Karaniwang Bagay
 

Paggunita sa mga Dakilang Tao

Newel K. Whitney (1795–1850)
 

Paggunita sa mga Dakilang Tao

Dan Jones (1810–62)
 

Ating mga Tahanan, Ating mga Pamilya

Pagtuturo ng Kalinisang-Puri at Kabanalan
Matthew O. Richardson 

Mga Klasikong Ebanghelyo

Pagtuturo ng Kabutihan sa Tahanan
Delbert L. Stapley 
Pagtulong sa mga Kabataan na Magkaroon ng mga Espirituwal na KaranasanMelissa Merrill 
Paano Ako Nanatiling Matatag sa EbanghelyoTua Rogers 
Ang Aklat ni Alma: Mga Aral para sa Panahong ItoPaul B. Pieper 
Paano Magiging Ligtas sa Teritoryo ng KaawayBoyd K. Packer 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Nanalangin Ako para Lumakas ang LoobFy Tianarivelo 
Kung Saan Ako KabilangDorota Musiał 
Sabihin Mo sa Amin ang Tungkol sa Inyong SimbahanShauna Moore 
Pipiliin Ko Ba ang Trabaho o ang Simbahan?Kenya Ishii 

Mga Young Adult

Kalinisang-Puri sa Mundong Walang Dangal
 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 

Mga Kabataan

Maging Matalino at Maging Isang Kaibigan
Robert D. Hales 

Mga Kabataan

Pagbibihis para sa Sayawan
Crystal Martin 

Para sa Lakas ng mga Kabataan

Pananamit at Kaanyuan: “Hayaang Gumabay ang Banal na Espiritu”
Mary N. Cook 

Mga Kabataan

Pinalakas ng Salita
 

Poster

Poster: Tuwid ang Daan
 

Paglipat mula sa Primary

Tungkol Saan ang Young Men?
 

Paglipat mula sa Primary

Tungkol Saan ang Young Women?
 

Mga Bata

Mahal kong Amiga
 

Mga Bata

Pagtanggap sa Isang Bagong Panahon ng Buhay
Marissa Widdison 

Mga Bata

Panginoon, Halina
 

Natatanging Saksi

Bakit mahalagang sundin ko si Jesucristo nang tapat, saanman ako naroon?
Dallin H. Oaks 

Dalhin sa Tahanan ang Turo sa Primary

Ang mga Pagpapala ng Priesthood ay para sa Lahat
 

Mga Bata

Doble ng mga Pagpapala
Richard M. Romney 

Mga Bata

Hindi Ba Ako Puwedeng Binyagan Din?
Hilary Watkins Lemon 

Para sa Maliliit na Bata

Pananamit na Parang Deacon
Hilary M. Hendricks 

Para sa Maliliit na Bata

Nakatagong mga Larawan
 

Para sa Maliliit na Bata

Pahinang Kukulayan
 

Mga Balita sa Simbahan

Kabataang Brazilian Iniugnay ang Family History sa Gawain sa Templo
Melissa Merrill 

Mga Balita sa Simbahan

Unang Stake sa India, Inorganisa
Elder E. Jack and Sister Pamela Kellerstrass 

Ang Simbahan sa Iba’t Ibang Dako

Ang Simbahan sa Iba’t Ibang Dako
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Ideya para sa Family Home Evening

Mga Ideya para sa Family Home Evening
 

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Patuloy na Dumarating ang Mabubuting Bagay
Caitlin A. Rush 

Mga Larawang May Kaugnayan sa Aklat ni Mormon

Mga Larawang May Kaugnayan sa Aklat ni Mormon