Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Nobyembre 2012

 
download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

Pagbati sa Kumperensya
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Sabado ng Umaga

Nadarama Ba Ninyo ang Gayon Ngayon?
Quentin L. Cook 

Sesyon sa Sabado ng Umaga

Alam ko Ito. Ipinamumuhay ko Ito. Mahal ko Ito.
Ann M. Dibb 

Sesyon sa Sabado ng Umaga

Hindi Masambit na Kaloob Mula sa Diyos
Craig C. Christensen 

Sesyon sa Sabado ng Umaga

“Sapagka’t Ako’y Nabubuhay, ay Mangabubuhay Rin Naman Kayo”
Shayne M. Bowen 

Sesyon sa Sabado ng Umaga

Tanungin ang mga Missionary! Matutulungan Nila Kayo!
Russell M. Nelson 

Sesyon sa Sabado ng Umaga

Mga Panghihinayang at Pagpapasiya
Dieter F. Uchtdorf 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan
Henry B. Eyring 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

Pagiging Butihing mga Magulang
L. Tom Perry 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

Maging Sabik sa Paggawa
M. Russell Ballard 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

“Magsilapit Kayo sa Akin, O Kayong Sambahayan ni Israel”
Larry Echo Hawk 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

Anong Ibibigay ng Tao na Katumbas sa Kaniyang Buhay?
Robert C. Gay 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

Pamantayan ng Templo
Scott D. Whiting 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

Pagsubok sa Inyong Pananampalataya
Neil L. Andersen 

Sesyon sa Sabado ng Hapon

Protektahan ang mga Bata
Dallin H. Oaks 

Sesyon sa Priesthood

Mga Kapatid, May Gawain Tayong Isasagawa
D. Todd Christofferson 

Sesyon sa Priesthood

Maging Matapang sa Kagitingan, Lakas at Gawain
Gary E. Stevenson 

Sesyon sa Priesthood

Mag-ingat Hinggil sa Inyong Sarili
Anthony D. Perkins 

Sesyon sa Priesthood

Ang Kagalakan sa Pagkakaroon ng Priesthood
Dieter F. Uchtdorf 

Sesyon sa Priesthood

Tulungan Silang Magmithi nang Mataas
Henry B. Eyring 

Sesyon sa Priesthood

Tingnan ang Kapwa sa Maaaring Kahinatnan Nila
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Linggo ng Umaga

Nasaan ang Pabilyon?
Henry B. Eyring 

Sesyon sa Linggo ng Umaga

Ang Pagbabayad-sala
Boyd K. Packer 

Sesyon sa Linggo ng Umaga

Magmasid Muna at Pagkatapos ay Maglingkod
Linda K. Burton 

Sesyon sa Linggo ng Umaga

Matuto Gamit ang Ating Puso
Walter F. Gonzalez 

Sesyon sa Linggo ng Umaga

Ang Unang Dakilang Utos
Jeffrey R. Holland 

Sesyon sa Linggo ng Umaga

Isipin ang mga Pagpapala
Thomas S. Monson 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Pagiging Mas Kristiyanong Kristiyano
Robert D. Hales 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Ang Kagalakan ng Pagtubos sa mga Patay
Richard G. Scott 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Isang Hakbang Palapit sa Tagapagligtas
Russell T. Osguthorpe 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Sa Pamamagitan ng Pananampalataya ang Lahat ng Bagay ay Naisasakatuparan
Marcus B. Nash 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Pagiging Tunay na Disipulo
Daniel L. Johnson. 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Mga Pagpapala ng Sakramento
Don R. Clarke 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Nagbalik-loob sa Panginoon
David A. Bednar 

Sesyon sa Linggo ng Hapon

Patnubayan Nawa Kayo ng Diyos Hanggang sa Muli Nating Pagkikita
Thomas S. Monson 

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

Nakasulat Ba sa Ating Puso ang Pananampalataya sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo?
Linda K. Burton 

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

Magsigising sa Ating mga Tungkulin
Carole M. Stephens 

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

Hindi Kayo Nalilimutan ng Panginoon
Linda S. Reeves 

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

Ang Tagapag-alaga
Henry B. Eyring 
Mga General Authority ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw 
Indeks ng mga Kuwento sa Kumperensya 

Mga Balita sa Simbahan

Ibinaba ang Edad na Kailangan para Makapagmisyon
Heather Whittle Wrigley 

Mga Balita sa Simbahan

Ipinatupad ng Simbahan ang Bagong Kurikulum para sa Kabataan para sa 2013
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Bagong Kasangkapang Tumutulong sa mga Miyembro na Maghanda ng mga Pangalan ng mga Kamag-anak
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Turo para sa Ating Panahon
 

Mga Balita sa Simbahan

Elder Craig C. Christensen
 
Mga General Auxiliary PresidencyHeather Whittle Wrigley