Külastusõpetuse sõnum, veebruar 2013

Issandasse pöördunud

Prindi Jaga

  Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus. Lugege lisaks Internetist www.reliefsociety.lds.org.

  Abiühingu pitser

  Usk, pere, trööst

  Uued õed – noored naised, kes Abiühingusse tulevad, väheaktiivsed õed, kes taas aktiivseks on otsustanud saada ja äsjased pöördunud – vajavad külastusõpetajate tuge ja sõprust. „Liikmete osalus on tähtis, et pöördunud võiksid jääda aktiivseks ja väheaktiivsed taas aktiivseks saada,” ütles vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. „Hakake nägema, et Abiühing … võib olla [üks] vägevamaid võimalusi Kirikus sõprade leidmiseks. Ulatage sõbrakäsi neile, keda õpetatakse, kelle aktiivsust tõstetakse ning siduge nad Kirikuga oma armastuse ja ühingu kaudu.”1

  Abiühingu liikmetena saame aidata uutel liikmetel õppida selliseid olulisi asju nagu:

  • kõne esitamine;

  • tunnistuse jagamine;

  • paastuseaduse järgimine;

  • kümnise ja muude annetuste maksmine;

  • pereajalootöös osalemine;

  • ristimine ja liikmeks kinnitamine surnud esivanemate eest.

  „Et uued liikmed tunneksid end kirikus hästi ja teretulnult, vajavad nad hoolivaid sõpru,” ütles vanem Ballard.2 Kõigil meil, iseäranis aga külastusõpetajatel, lasub kohustus sõbruneda uute liikmetega, et aidata neil kindlalt Issandasse pöörduda (vt Al 23:6).

  Pühakirjakohad:

  2Ne 31:19–20; Mn 6:4

  Meie ajaloost

  „Üha suureneva pöördunute arvu juures,” ütles president Gordon B. Hinckley (1910–2008), „tuleb meil teha üha olulisemaid jõupingutusi, et neile tee leidmisel abiks olla. Igaüks neist vajab kolme asja: sõpra, kohustust ja kosutust „Jumala hea sõnaga” (Mn 6:4).”3

  Külastusõpetajad saavad oma hoolealuseid aidata. Esmalt tuleb enamasti sõprus, nagu see oli ka ühe noore Abiühingu õe puhul, kes ühte vanemat õde külastas. Sõprus nende vahel arenes aeglaselt, kuni nad ükskord ühes koristamisprojektis külg külje kõrval kaasa lööma juhtusid. Neist said sõbrad ja kui nad külastusõpetuse sõnumist rääkisid, kosutati neid mõlemat „Jumala hea sõnaga”.

  President Joseph Fielding Smith (1876–1972) ütles, et Abiühingul on „oluline osa Jumala kuningriigis maa peal ja … see aitab ustavatel liikmetel saada igavene elu meie Isa kuningriigis”.4

  Näita viited

  Viited

  1. 1.

   M. Russell Ballard. Members Are the Key. – Liahona, sept 2000, lk 18.

  2. 2.

   M. Russell Ballard. Members Are the Key. – Liahona, sept 2000, lk 17.

  3. 3.

   Gordon B. Hinckley. Every Convert Is Precious. – Liahona, veebr 1999, lk 9.

  4. 4.

   Joseph Fielding Smith. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, 2011, lk 97.