Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Pebrero 2013

 
download

Mensahe ng Unang Panguluhan

Isang Payo para sa Nag-aatubiling Missionary
Dieter F. Uchtdorf 
Pagbabahagi sa Isang KaibiganAdriana Vásquez 
Maaari Akong Maging Liwanag sa Iba 

Mensahe sa Visiting Teaching

Nagbalik-loob sa Panginoon
 

Pagtuturo ng Para sa Lakas ng mga Kabataan

Libangan at Media
 

Notebook ng Kumperensya ng Oktubre

Notebook ng Kumperensya ng Oktubre
 

Mga Kuwento mula sa Kumperensya

Batid ng Diyos ang Ating mga Kaloob
Henry B. Eyring 

Ating mga Tahanan, Ating mga Pamilya

Ang Paghingi ni Itay ng Paumanhin
David Hixon 

Ang Ating Paniniwala

Ang Binyag ay Mahalaga sa Ating Kaligtasan
 
Integridad: Pundasyon ng Buhay na Katulad ng Kay CristoTad R. Callister 
Pagiging Disipulo sa Lahat ng Panahon, sa Lahat ng Bagay, sa Lahat ng LugarMelissa Merrill 
Pagbabalanse ng Katotohanan at PagpaparayaDallin H. Oaks 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Natuksong MagsinungalingAderogba Aderemi 
Ang Pagpapala sa Pag-iimbak Namin ng PagkainBruce Richards 
Sumali KamiNancy Grant 
Angkop Ba sa Akin ang mga Patnubay?Julie Letner 

Mga Young Adult

Mga Pamantayan para sa Lahat ng Panahon
Lori Fuller 

Mga Kabataan

Kailangan Natin ang Simbahan ni Cristo
David A. Edwards 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 

Para sa Lakas ng mga Kabataan

Lights … Camera … Action!
Adrián Ochoa 

Mga Kabataan

Adik sa Video Games
Name withheld 

Mga Kabataan

Magpokus sa mga Pinahahalagahan
Russell M. Nelson 

Ang Bahaging para sa Atin

Ang Bahaging para sa Atin
 
Marami Ring Ginagawa ang Aking Guro sa SeminaryMaria Andaca 
Ang Pinakamagandang WikaJared Rodriguez 
Pagkakaroon ng Bagong KaibiganLaura P. 

Mga Kabataan

Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa Plano ng Kaligtasan
Michael R. Morris 

Mga Kabataan

Paano Ko Pangangasiwaan ang Isang Miting?
Michael R. Morris 

Natatanging Saksi

Paano ako matutulungan ng mga banal na kasulatan?
Richard G. Scott 

Mga Bata

Ang Tunay na Mahalaga
Charlotte Wood Wilson 

Ang Ating Pahina

Ang Ating Pahina
 

Magandang Ideya

Magandang Ideya
 

Dalhin sa Tahanan ang Turo sa Primary

Ang Mundo ay Nilikha para sa mga Anak ng Ama sa Langit
 

Mga Bata

Kagandahan sa Buong Paligid
Marissa Widdison 

Mga Bata

Ang Patakaran sa mga Rating
Jennifer Maddy 

Para sa Maliliit na Bata

Para sa Maliliit na Bata
 
Isang Magandang Daigdig 

Mga Balita sa Simbahan

Hinikayat ng Simbahan ang mga Miyembro sa Buong Mundo na Maglingkod sa Kanilang Lugar
Heather Whittle Wrigley 

Mga Balita sa Simbahan

Nagtuon ang mga Apostol sa Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo nang Bumisita Sila sa Pilipinas
Philippines Area news committee 

Sa mga Balita

Sa mga Balita
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Ideya para sa Family Home Evening

Mga Ideya para sa Family Home Evening
 

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Pag-alaala sa Kanya sa Sabbath
Michael R. Morris 

Larawan ng Propeta

Larawan ng Propeta: Brigham Young