Salvatorul nostru, Isus Hristos, a înfăptuit ispăşirea – care a cuprins suferinţa Sa în Ghetsimani, răstignirea Sa pe Golgota şi învierea Sa din mormânt – în timpul ultimei săptămâni din viaţa Sa.

În consiliul din ceruri, înainte ca lumea să fie creată, Tatăl ceresc a prezentat planul Său pentru noi, copiii Săi. Noi am strigat de bucurie atunci când Tatăl Ceresc L-a ales pe Isus Hristos să ducă la îndeplinire planul salvării (vezi Iov 38:7 şi Avraam 3:27). Născut din Maria la Betleem, Isus a trăit o viaţă fără păcat. Datorită ispăşirii Sale, noi ne putem întoarce să trăim cu Tatăl nostru Ceresc şi să primim viaţă veşnică. Isus Hristos Se va întoarce cu putere şi slavă să domnească pe pământ în timpul mileniului şi El va fi judecător al tuturor oamenilor în ultima zi.

Următoarele imagini sunt din filme scurte despre Biblie, ce înfăţişează ultima săptămână din viaţa Salvatorului. Luaţi în considerare să citiţi versetele enumerate pentru fiecare imagine. Pentru o cronologie întreagă a evenimentelor, consultaţi cele patru evanghelii din Ghidul pentru scripturi. Filmele scurte din Biblie sunt disponibile la biblevideos.lds.org.

În a cincea zi înainte de Paşte, Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgar, după cum a fost profeţit. Oamenii L-au recunoscut ca fiind regele lor, au strigat „Osana” şi şi-au aşezat veşmintele şi frunze de palmier pe pământ, în faţa măgarului. (Vezi Matei 21:1–11; Marcu 11:1–11; Zaharia 9:9.)

Imagini © IRI

Pentru a doua oară în timpul slujirii Sale în viaţa muritoare, Isus a curăţat curţile templului. „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari”, a spus El celor ce schimbau bani (Matei 21:13). Apoi, mulţi dintre cei orbi şi şchiopi au venit la El în templu şi El i-a vindecat. Dar, când preoţii şi copiştii au văzut miracolele Lui, ei s-au supărat şi au căutat o cale să Îl distrugă. (Vezi Matei 21:12–17; Marcu 11:15–19.)

Imagini © IRI

Isus Hristos, Singurul Fiu Născut al Tatălui, a coborât pentru a veni pe pământ să-i mântuiască pe toţi oamenii de la cădere. (Vezi 1 Nefi 11:16–22, 26–33 ; Alma 7:10–13.)

Imagini © IRI

De-a lungul săptămânii, Salvatorul a oferit câteva dintre cele mai memorabile cuvântări, inclusiv învăţăturile Sale despre văduva săracă. (vezi Marcu 12:41–44; Luca 21:1–4.)

Imagini © IRI

În Grădina Ghetsimani, Salvatorul a îngenuncheat şi S-a rugat, agonia Sa pentru păcatele lumii făcându-L „să [tremure] şi să [sângereze] din fiecare por şi să [sufere] atât în trup, cât şi în spirit” (D&L 19:18). Curând, Iuda Iscarioteanul şi mulţimea de oameni înarmaţi L-au arestat pe Isus şi toţi ucenicii L-au părăsit pe Domnul şi au fugit. (Vezi Matei 26:36–56; Marcu 14:32–50; Luca 22:39–53.)

Imagini © IRI

În timpul ultimei Sale cine, Isus a promis apostolilor Săi că ei vor primi Mângâietorul sau Duhul Sfânt, când El avea să plece. El i-a învăţat să îşi amintească de El prin a lua din împărtăşanie. La finalul serii, Isus a oferit rugăciunea mijlocitoare, în care El s-a rugat pentru ca ucenicii Săi să devină una prin unitate. (Vezi Matei 26:17–30; Marcu 14:12–26; Luca 22:14–32; Ioan 13–17.)

Imagini © IRI

După un proces ilegal şi o batjocură crudă, Isus Hristos a permis ca El să fie răstignit, sfârşind „acea jertfă mare şi finală” care a făcut salvarea posibilă pentru toţi copiii lui Dumnezeu (vezi Alma 34:14–15). Înainte de sosirea nopţii, ucenicii lui Isus au luat trupul Său de pe cruce, L-au îmbrăcat în pânză şi L-au uns cu uleiuri şi L-au aşezat într-un mormânt. (Vezi Matei 26; Luca 23; Marcu 15; Ioan 19.)

Imagini © IRI

În dimineaţa de duminică zorile s-au ivit şi Maria Magdalena şi alte femei credincioase au sosit la mormânt pentru a continua să ungă trupul lui Isus. Ele au găsit piatra mormântului dată la o parte şi doi îngeri care au declarat veşti pline de bucurie: „Nu este aici; a înviat” (Matei 28:6). Salvatorul înviat a învins moartea fizică şi a făcut posibil ca fiecare dintre noi să trăim din nou: „Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos” (1 Corinteni 15:22). (Vezi Matei 28; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20).

Imagini © IRI