Poster: Ang Pagkugi Mahinungdanon Gayud


ANG PAGKUGI MAHINUNGDANON GAYUD

Matingala ka sa imong mabuhat kon maningkamot ka.

(Tan-awa sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan [booklet, 2011], 40-41.)

PAGHULAGWAY SA LITRATO PINAAGI NI DRAVOT UG CARNEHAN; LITRATO SA BACKGROUND © Thinkstock