Poster: Ang Pagkugi Mahinungdanon Gayud

I-print Share

    ANG PAGKUGI MAHINUNGDANON GAYUD

    Matingala ka sa imong mabuhat kon maningkamot ka.

    (Tan-awa sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan [booklet, 2011], 40-41.)

    PAGHULAGWAY SA LITRATO PINAAGI NI DRAVOT UG CARNEHAN; LITRATO SA BACKGROUND © Thinkstock