Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Aprily 2013

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Nitsangana Tamin’ny Maty Izy
Henry B. Eyring 
Tafa sy Dinika Manokana Ataonao miaraka amin’Andriamanitra 
Tsarovy Foana i Jesoa 

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ireo Fanekempihavanan’ny Tempoly
 

Sora-pitadidiana mikasika ny Fihaonamben’ny Fiangonana Volana Aprily

Miaraka Mandalina Ireo Lahatenin’ny Fihaonamben’ny Fiangonana
Greg Batty 

Mampianatra ny Jeunes Soyez Forts(Ry Tanora, Mahereza)

Ny Maha Zava-dehibe ny Namana Tsara
 

Ny Zavatra Inoantsika

Mankahery sy Manentana ny Fanahy ary Mijoro ho Vavolombelona ny Fanahy Masina
 
Fahafatesana sy Fiainana: Fomba Fijerin’ireo Mpisava Lalana ny Fitsanganana amin’ny Maty 
Ny Asa Nanirahana an’i Jesoa Kristy sy ny Asa Fanompoana NataonyRussell M. Nelson 
Herinandron’ny Paska 
Manampy ireo ankizy hiomana ho amin’ny batisaJessica Larsen and Marissa Widdison 
Mahatakatra ny atao hoe BatisaMarissa Widdison 
Voasarika ho any amin’ny TempolyJairo Mazzagardi 

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
 
Nisy Zavatra Tsy Nety teo amin’ny Fiaramanidina NentikoCraig W. 
Mahita Fifaliana eo amin’ny fiainanaKaren Rockwood 
Maty ho azy ilay telefaoninaSeda Meliksetyan 
Aiza no ahafahako mahazo gazetiboky mitovy amin’ity?Sharon Rather 

Tanora Mpitovo

Misafidy ilay Ampahany Tsara Kokoa
Matthew D. Flitton 

Fanontaniana & Valiny

Fanontaniana sy Valiny
 

Ho an’ny Tanora

Ahoana no Fomba Hanompoana ao amin’ireo Antso ao amin’ny Fisoronana
Thomas S. Monson 

Sehatra ho Antsika

Sehatra ho Antsika
 
Milà hevitra amin’ny TompoEduardo Oliveira 
Ny Herin’ny SorompanavotanaIoriti Taburuea 

Ho an’ny Tanora

Inona no Antony Ilantsika ny Bokin’i Môrmôna
 

Ho an’ny Tanora

Maniry eo amin’ny Tany Lonaka: Zatovo Mahatoky any Ouganda
Cindy Smith 

Ry Tanora, Mahereza

Inona no atao hoe Tena Namana?
Elaine S. Dalton 

Ahoana no Nahafantarako

Ny Nanasana Ahy ho amin’ny Famonjena
Emerson José da Silva 

Ho an’ny Tanora

Fomba Folo Ahafantarana hoe Niova Fo Ianao
Tyler Orton 

Poster

Peta-drindrina: Tsy Hanenenana Ny Miasa Mafy
 

Ho an’ny Ankizy

Ilay Misionera Kelin’i Bebe Deny
Emília Maria Guimarães Correa 

Vavolombelona Manokana

Nahoana no manana anarana lava be toy izany ny Fiangonana?
M. Russell Ballard 

Ho an’ny Ankizy

Mankalaza ireo Tempoly!
Darcie Jensen 

Ho an’ny Ankizy

Fanontaniana sy Valiny mikasika ny Tempoly
 

Ho an’ny Ankizy

Afaka Hiaraka Mandrakizay ny Fianakaviana
Ruth Muir Gardner and Vanja Y. Watkins 

Mitondra ny Kilonga Mody

Naverin’ i Jesoa Kristy tamin’ ny Laoniny tamin’ ny Andro Farany ny Fiangonany
 

Manaraka ny dia

Ny Toerana izay Nanorenana ny Fiangonana
Jan Pinborough 

Ho an’ ny Ankizy Madinika

Nanavotra ny Andro i Max sy i Mia
Chris Deaver 

Pejy Holokoina

Pejy holokoina
 

Vaovaom-piangonana

Fanofanana ny Mpitarika Maneran-tany—Fomba Fiasa Vaovao
 

Vaovaom-piangonana

Mamaly ny Antso mba Hisian’ny Misiônera Bebe Kokoa: Mamolavola Toetran’olona ho Misiônera ao An-tokantrano sy ao Am-piangonana
Heather Whittle Wrigley 

Vaovaom-piangonana

Mahita Fifaliana ao anatin’ny Asa Fanompoana ireo Zatovo Misiônera Misahana Asa Fanompoana Manokana ao amin’ny Fiangonana
Carolyn Carter 

Vaovaom-piangonana

Fitetezam-paritra nataon’ireo Mpitarika ny Zatovovavy sy ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany tany amin’ny Faritr’i Asie
Brenda Frandsen, David O. Heaps, Paul Stevens, and Linda Rae Pond Smith 

Vaovaom-piangonana

Vaovao Manodidina ny Fiangonana
 

Fanehoan-kevitra

Fanehoan-kevitra
 

Mandrapihaonantsika Indray

Misotro avy amin’ilay Loharano
Aaron L. West 

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray

Fampahafantarana ny mpaminany iray
Jessica Larsen