Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Aprily 2013

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Nitsangana Tamin’ny Maty Izy
Henry B. Eyring

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ireo Fanekempihavanan’ny Tempoly
Miaraka Mandalina Ireo Lahatenin’ny Fihaonamben’ny Fiangonana Greg Batty

Mampianatra ny Jeunes Soyez Forts(Ry Tanora, Mahereza)

Ny Maha Zava-dehibe ny Namana Tsara

Ny Zavatra Inoantsika

Mankahery sy Manentana ny Fanahy ary Mijoro ho Vavolombelona ny Fanahy Masina
Fahafatesana sy Fiainana: Fomba Fijerin’ireo Mpisava Lalana ny Fitsanganana amin’ny Maty
Ny Asa Nanirahana an’i Jesoa Kristy sy ny Asa Fanompoana Nataony Russell M. Nelson
Herinandron’ny Paska
Manampy ireo ankizy hiomana ho amin’ny batisa Jessica Larsen and Marissa Widdison
Voasarika ho any amin’ny Tempoly Jairo Mazzagardi

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Misafidy ilay Ampahany Tsara Kokoa Matthew D. Flitton
Fanontaniana sy Valiny
Ahoana no Fomba Hanompoana ao amin’ireo Antso ao amin’ny Fisoronana Thomas S. Monson
Sehatra ho Antsika
Inona no Antony Ilantsika ny Bokin’i Môrmôna
Maniry eo amin’ny Tany Lonaka: Zatovo Mahatoky any Ouganda Cindy Smith
Inona no atao hoe Tena Namana? Elaine S. Dalton
Ny Nanasana Ahy ho amin’ny Famonjena Emerson José da Silva
Fomba Folo Ahafantarana hoe Niova Fo Ianao Tyler Orton
Peta-drindrina: Tsy Hanenenana Ny Miasa Mafy
Ilay Misionera Kelin’i Bebe Deny Emília Maria Guimarães Correa
Nahoana no manana anarana lava be toy izany ny Fiangonana? M. Russell Ballard
Mankalaza ireo Tempoly! Darcie Jensen
Fanontaniana sy Valiny mikasika ny Tempoly
Afaka Hiaraka Mandrakizay ny Fianakaviana Ruth Muir Gardner and Vanja Y. Watkins
Naverin’ i Jesoa Kristy tamin’ ny Laoniny tamin’ ny Andro Farany ny Fiangonany
Ny Toerana izay Nanorenana ny Fiangonana Jan Pinborough
Ho an’ ny Ankizy Madinika
Fanofanana ny Mpitarika Maneran-tany—Fomba Fiasa Vaovao
Mamaly ny Antso mba Hisian’ny Misiônera Bebe Kokoa: Mamolavola Toetran’olona ho Misiônera ao An-tokantrano sy ao Am-piangonana Heather Whittle Wrigley
Mahita Fifaliana ao anatin’ny Asa Fanompoana ireo Zatovo Misiônera Misahana Asa Fanompoana Manokana ao amin’ny Fiangonana Carolyn Carter
Fitetezam-paritra nataon’ireo Mpitarika ny Zatovovavy sy ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany tany amin’ny Faritr’i Asie Brenda Frandsen, David O. Heaps, Paul Stevens, and Linda Rae Pond Smith
Vaovao Manodidina ny Fiangonana
Fanehoan-kevitra

Mandrapihaonantsika Indray

Misotro avy amin’ilay Loharano
Aaron L. West
Fampahafantarana ny mpaminany iray Jessica Larsen