Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Aprily 2013

 
download

Hafatra avy amin’ny Fiadidiana Voalohany

Nitsangana Tamin’ny Maty Izy
Henry B. Eyring

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ireo Fanekempihavanan’ny Tempoly

Sora-pitadidiana mikasika ny Fihaonamben’ny Fiangonana Volana Aprily

Miaraka Mandalina Ireo Lahatenin’ny Fihaonamben’ny Fiangonana
Greg Batty

Mampianatra ny Jeunes Soyez Forts(Ry Tanora, Mahereza)

Ny Maha Zava-dehibe ny Namana Tsara

Ny Zavatra Inoantsika

Mankahery sy Manentana ny Fanahy ary Mijoro ho Vavolombelona ny Fanahy Masina
Fahafatesana sy Fiainana: Fomba Fijerin’ireo Mpisava Lalana ny Fitsanganana amin’ny Maty
Ny Asa Nanirahana an’i Jesoa Kristy sy ny Asa Fanompoana Nataony Russell M. Nelson
Herinandron’ny Paska
Manampy ireo ankizy hiomana ho amin’ny batisa Jessica Larsen and Marissa Widdison
Voasarika ho any amin’ny Tempoly Jairo Mazzagardi

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Misafidy ilay Ampahany Tsara Kokoa Matthew D. Flitton

Fanontaniana & Valiny

Fanontaniana sy Valiny
Ahoana no Fomba Hanompoana ao amin’ireo Antso ao amin’ny Fisoronana Thomas S. Monson

Sehatra ho Antsika

Sehatra ho Antsika
Inona no Antony Ilantsika ny Bokin’i Môrmôna
Maniry eo amin’ny Tany Lonaka: Zatovo Mahatoky any Ouganda Cindy Smith

Ry Tanora, Mahereza

Inona no atao hoe Tena Namana?
Elaine S. Dalton

Ahoana no Nahafantarako

Ny Nanasana Ahy ho amin’ny Famonjena
Emerson José da Silva
Fomba Folo Ahafantarana hoe Niova Fo Ianao Tyler Orton

Poster

Peta-drindrina: Tsy Hanenenana Ny Miasa Mafy
Ilay Misionera Kelin’i Bebe Deny Emília Maria Guimarães Correa

Vavolombelona Manokana

Nahoana no manana anarana lava be toy izany ny Fiangonana?
M. Russell Ballard
Mankalaza ireo Tempoly! Darcie Jensen
Fanontaniana sy Valiny mikasika ny Tempoly
Afaka Hiaraka Mandrakizay ny Fianakaviana Ruth Muir Gardner and Vanja Y. Watkins

Mitondra ny Kilonga Mody

Naverin’ i Jesoa Kristy tamin’ ny Laoniny tamin’ ny Andro Farany ny Fiangonany

Manaraka ny dia

Ny Toerana izay Nanorenana ny Fiangonana
Jan Pinborough

Ho an’ny Ankizy Madinika

Ho an’ ny Ankizy Madinika
Fanofanana ny Mpitarika Maneran-tany—Fomba Fiasa Vaovao
Mamaly ny Antso mba Hisian’ny Misiônera Bebe Kokoa: Mamolavola Toetran’olona ho Misiônera ao An-tokantrano sy ao Am-piangonana Heather Whittle Wrigley
Mahita Fifaliana ao anatin’ny Asa Fanompoana ireo Zatovo Misiônera Misahana Asa Fanompoana Manokana ao amin’ny Fiangonana Carolyn Carter
Fitetezam-paritra nataon’ireo Mpitarika ny Zatovovavy sy ny Fikambanana Ifanampiana Maneran-tany tany amin’ny Faritr’i Asie Brenda Frandsen, David O. Heaps, Paul Stevens, and Linda Rae Pond Smith
Vaovao Manodidina ny Fiangonana

Fanehoan-kevitra

Fanehoan-kevitra

Mandrapihaonantsika Indray

Misotro avy amin’ilay Loharano
Aaron L. West

Fampahafantarana ny Mpaminany Iray

Fampahafantarana ny mpaminany iray
Jessica Larsen