Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Prill 2013

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Ai Është Ngritur
Henry B. Eyring

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Besëlidhjet e Tempullit
Studimi i Bisedave të Konferencës së Bashku Greg Batty

Mësimdhënie nga Për Forcën e Rinisë

Rëndësia e Miqve të Mirë

Çfarë Besojmë Ne

Fryma e Shenjtë Ngushëllon, Frymëzon dhe Dëshmon
Vdekja dhe Jeta: Pikëpamje Pionierësh për Ringjalljen
Misioni dhe Shërbesa e Jezu Krishtit Russell M. Nelson
Java e Pashkës
Të Ndihmuarit e Fëmijëve për t’u Përgatitur për Pagëzim Jessica Larsen and Marissa Widdison
Të Tërhequr drejt Tempullit Jairo Mazzagardi

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Zgjedhja e Pjesës më të Mirë Matthew D. Flitton
Pyetje e Përgjigje
Si të Shërbeni në Thirrjet e Priftërisë Thomas S. Monson
Hapësira Jonë
Përse na Nevojitet Libri i Mormonit
Rritje në Tokë Pjellore: Të Rinjtë Besnikë në Ugandë Cindy Smith
Çfarë Është një Mik i Vërtetë? Elaine S. Dalton
Ftesa Ime drejt Shpëtimit Emerson José da Silva
Dhjetë Mënyra për ta Ditur se Jeni Kthyer në Besim Tyler Orton
Afishe: Ia Vlen të Punosh Fort
Misionari i Vogël i Gjyshe Denit Emília Maria Guimarães Correa
Pse Kisha ka një emër kaq të gjatë? M. Russell Ballard
Festimi për Tempujt! Darcie Jensen
Pyetje dhe Përgjigje për Tempullin
Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’ Ruth Muir Gardner and Vanja Y. Watkins
Jezu Krishti e Rivendosi Kishën e Tij në Ditët e Mëvonshme
Ku u Organizua Kisha Jan Pinborough
Për Fëmijët e Vegjël
Trajnimi Mbarëbotëror i Udhëheqjes – një Përqasje e Re
Përgjigjja ndaj Thirrjes për më Shumë Misionarë: Krijimi i një Mendësie Misionare në Shtëpi dhe në Kishë Heather Whittle Wrigley
Misionarët e Rinj me Shërbim në Kishë Gjejnë Gëzim kur Shërbejnë Carolyn Carter
Udhëheqëset e Të Rejave dhe të Shoqatës së Ndihmës Vizituan Zonën e Azisë Brenda Frandsen, David O. Heaps, Paul Stevens, and Linda Rae Pond Smith
Rreth Kishës
Koment

Kur Prapë të Takohemi

Pirja nga Burimi
Aaron L. West
Portret Profeti Jessica Larsen