Titlu Autor Ascultă Descarcă

Mai 2013

 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Bine aţi venit la conferinţă
Thomas S. Monson 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Aceste lucruri pe care le cunosc
Boyd K. Packer 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

O temelie sigură
Dean M. Davies 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Noi suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc
Elaine S. Dalton 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Salvatorul vrea să ierte
Craig A. Cardon 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

„Aceasta este lucrarea Mea şi slava Mea”
M. Russell Ballard 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

„Veniţi la Mine”
Henry B. Eyring 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Susţinerea oficianţilor Bisericii
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Raportul Departamentului de Audit al Bisericii – 2012
Robert W. Cantwell 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Raport statistic, 2012
Brook P. Hales 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Pentru a avea pace în cămin
Richard G. Scott 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Pacea personală – răsplata neprihănirii
Quentin L. Cook 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Calea Domnului
Stanley G. Ellis 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Să ducem Evanghelia în întreaga lume
John B. Dickson 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Noi credem în păstrarea castităţii
David A. Bednar 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Prindeţi valul
Russel M. Nelson 

Sesiunea preoţiei

Staţi fermi în locuri sfinte
Robert D. Hales 

Sesiunea preoţiei

Puterea preoţiei exercitată de un tânăr băiat
Tad R. Callister 

Sesiunea preoţiei

Datoria voastră sacră de a sluji
David L. Beck 

Sesiunea preoţiei

Patru titulaturi
Dieter F. Uchtdorf 

Sesiunea preoţiei

Noi suntem uniţi
Henry B. Eyring 

Sesiunea preoţiei

Fii ai lui Dumnezeu, ce-aţi primit preoţia
Thomas S. Monson 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Speranţa luminii oferite de Dumnezeu
Dieter F. Uchtdorf 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Este un miracol!
Neil L. Andersen 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Cuvintele pe care le rostim
Rosemary M. Wixom 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Căsnicia – priveşte şi învaţă!
L. Whitney Clayton 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Supunerea faţă de lege înseamnă libertate
L. Tom Perry 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Supunerea aduce binecuvântări
Thomas S. Monson 

Sesiunea de duminică după-amiază

„Cred, Doamne!”
Jeffrey R. Holland 

Sesiunea de duminică după-amiază

Ucenici ai lui Hristos
Dallin H. Oaks 

Sesiunea de duminică după-amiază

Tatăl şi Fiul
Christoffel Golden jr. 

Sesiunea de duminică după-amiază

Căminul: şcoala vieţii
Enrique R. Falabella 

Sesiunea de duminică după-amiază

Să fim acceptaţi de Domnul
Erich W. Kopischke 

Sesiunea de duminică după-amiază

Dimineţi frumoase
Bruce D. Porter 

Sesiunea de duminică după-amiază

răscumpărare, mântuire
D. Todd Christofferson 

Sesiunea de duminică după-amiază

Până ce ne vom revedea
Thomas S. Monson 

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

Locurile voastre sfinte
Ann M. Dibb 

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

Atunci când salvaţi o fată, salvaţi generaţii
Mary N. Cook 

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

Rămâneţi neclintite!
Elaine S. Dalton 

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

Minunata voastră călătorie spre casă
Dieter F. Uchtdorf 
Autorităţile generale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 

Ei ne-au vorbit

Să facem din conferinţă o parte din vieţile noastre
 
Indexul relatărilor din timpul conferinţei 
Învăţături pentru timpul nostru 
Preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare 

Ştirile Bisericii

A 183-a Conferinţă Generală Anuală include susţinerea unei noi Preşedinţii generale a Tinerelor Fete
 

Ştirile Bisericii

Biserica are nevoie de maturitatea şi experienţa cuplurilor de misionari seniori
 

Ştirile Bisericii

Noi instrumente online ajută la păstrarea şi împărtăşirea fotografiilor şi amintirilor despre familie
 
Istoria familiei duce la schimbări în inimăR. Scott Lloyd 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Eldred G. Smith moare la vârsta de 106 ani
Sarah Jane Weaver 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Ulisses Soares
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Edward Dube
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul S. Gifford Nielsen
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Arnulfo Valenzuela
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Timothy J. Dyches
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Randy D. Funk
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Kevin S. Hamilton
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Adrián Ochoa
 

Ştirile Bisericii

Vârstnicul Terence M. Vinson
 

Ştirile Bisericii

Bonnie L. Oscarson
 

Ştirile Bisericii

Carol F. McConkie
 

Ştirile Bisericii

Neill F. Marriott