Titlu Autor Ascultă Descarcă

Mai 2013

 
Bine aţi venit la conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson
Aceste lucruri pe care le cunosc Preşedintele Boyd K. Packer
O temelie sigură Episcopul Dean M. Davies
Noi suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc Elaine S. Dalton
Salvatorul vrea să ierte Vârstnicul Craig A. Cardon
„Aceasta este lucrarea Mea şi slava Mea” Vârstnicul M. Russell Ballard
„Veniţi la Mine” Preşedintele Henry B. Eyring
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf
Raportul Departamentului de Audit al Bisericii – 2012 Prezentat de Robert W. Cantwell
Raport statistic, 2012 Prezentat de Brook P. Hales
Pentru a avea pace în cămin Vârstnicul Richard G. Scott
Pacea personală – răsplata neprihănirii Vârstnicul Quentin L. Cook
Calea Domnului Vârstnicul Stanley G. Ellis
Să ducem Evanghelia în întreaga lume Vârstnicul John B. Dickson
Noi credem în păstrarea castităţii Vârstnicul David A. Bednar
Prindeţi valul Vârstnicul Russel M. Nelson
Staţi fermi în locuri sfinte Vârstnicul Robert D. Hales
Puterea preoţiei exercitată de un tânăr băiat Vârstnicul Tad R. Callister
Datoria voastră sacră de a sluji David L. Beck
Patru titulaturi Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
Noi suntem uniţi Preşedintele Henry B. Eyring
Fii ai lui Dumnezeu, ce-aţi primit preoţia Preşedintele Thomas S. Monson
Speranţa luminii oferite de Dumnezeu Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
Este un miracol! Vârstnicul Neil L. Andersen
Cuvintele pe care le rostim Rosemary M. Wixom
Căsnicia – priveşte şi învaţă! Vârstnicul L. Whitney Clayton
Supunerea faţă de lege înseamnă libertate Vârstnicul L. Tom Perry
Supunerea aduce binecuvântări Preşedintele Thomas S. Monson
„Cred, Doamne!” Vârstnicul Jeffrey R. Holland
Ucenici ai lui Hristos Vârstnicul Dallin H. Oaks
Tatăl şi Fiul Vârstnicul Christoffel Golden jr.
Căminul: şcoala vieţii Vârstnicul Enrique R. Falabella
Să fim acceptaţi de Domnul Vârstnicul Erich W. Kopischke
Dimineţi frumoase Vârstnicul Bruce D. Porter
răscumpărare, mântuire Vârstnicul D. Todd Christofferson
Până ce ne vom revedea Preşedintele Thomas S. Monson
Locurile voastre sfinte Ann M. Dibb
Atunci când salvaţi o fată, salvaţi generaţii Mary N. Cook
Rămâneţi neclintite! Elaine S. Dalton
Minunata voastră călătorie spre casă Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
Autorităţile generale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Ei ne-au vorbit

Să facem din conferinţă o parte din vieţile noastre
Indexul relatărilor din timpul conferinţei
Învăţături pentru timpul nostru
Preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare
A 183-a Conferinţă Generală Anuală include susţinerea unei noi Preşedinţii generale a Tinerelor Fete
Biserica are nevoie de maturitatea şi experienţa cuplurilor de misionari seniori
Noi instrumente online ajută la păstrarea şi împărtăşirea fotografiilor şi amintirilor despre familie
Vârstnicul Eldred G. Smith moare la vârsta de 106 ani Sarah Jane Weaver
Vârstnicul Ulisses Soares
Vârstnicul Edward Dube
Vârstnicul S. Gifford Nielsen
Vârstnicul Arnulfo Valenzuela
Vârstnicul Timothy J. Dyches
Vârstnicul Randy D. Funk
Vârstnicul Kevin S. Hamilton
Vârstnicul Adrián Ochoa
Vârstnicul Terence M. Vinson
Bonnie L. Oscarson
Carol F. McConkie
Neill F. Marriott