Titlu Autor Ascultă Descarcă

Mai 2013

 
Bine aţi venit la conferinţă Thomas S. Monson
Aceste lucruri pe care le cunosc Boyd K. Packer
O temelie sigură Dean M. Davies
Noi suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc Elaine S. Dalton
Salvatorul vrea să ierte Craig A. Cardon
„Aceasta este lucrarea Mea şi slava Mea” M. Russell Ballard
„Veniţi la Mine” Henry B. Eyring
Susţinerea oficianţilor Bisericii Dieter F. Uchtdorf
Raportul Departamentului de Audit al Bisericii – 2012 Robert W. Cantwell
Raport statistic, 2012 Brook P. Hales
Pentru a avea pace în cămin Richard G. Scott
Pacea personală – răsplata neprihănirii Quentin L. Cook
Calea Domnului Stanley G. Ellis
Să ducem Evanghelia în întreaga lume John B. Dickson
Noi credem în păstrarea castităţii David A. Bednar
Prindeţi valul Russel M. Nelson
Staţi fermi în locuri sfinte Robert D. Hales
Puterea preoţiei exercitată de un tânăr băiat Tad R. Callister
Datoria voastră sacră de a sluji David L. Beck
Patru titulaturi Dieter F. Uchtdorf
Noi suntem uniţi Henry B. Eyring
Fii ai lui Dumnezeu, ce-aţi primit preoţia Thomas S. Monson
Speranţa luminii oferite de Dumnezeu Dieter F. Uchtdorf
Este un miracol! Neil L. Andersen
Cuvintele pe care le rostim Rosemary M. Wixom
Căsnicia – priveşte şi învaţă! L. Whitney Clayton
Supunerea faţă de lege înseamnă libertate L. Tom Perry
Supunerea aduce binecuvântări Thomas S. Monson
„Cred, Doamne!” Jeffrey R. Holland
Ucenici ai lui Hristos Dallin H. Oaks
Tatăl şi Fiul Christoffel Golden Jr.
Căminul: şcoala vieţii Enrique R. Falabella
Să fim acceptaţi de Domnul Erich W. Kopischke
Dimineţi frumoase Bruce D. Porter
răscumpărare, mântuire D. Todd Christofferson
Până ce ne vom revedea Thomas S. Monson
Locurile voastre sfinte Ann M. Dibb
Atunci când salvaţi o fată, salvaţi generaţii Mary N. Cook
Rămâneţi neclintite! Elaine S. Dalton
Minunata voastră călătorie spre casă Dieter F. Uchtdorf
Autorităţile generale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Ei ne-au vorbit

Să facem din conferinţă o parte din vieţile noastre
Indexul relatărilor din timpul conferinţei
Învăţături pentru timpul nostru
Preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare
A 183-a Conferinţă Generală Anuală include susţinerea unei noi Preşedinţii generale a Tinerelor Fete
Biserica are nevoie de maturitatea şi experienţa cuplurilor de misionari seniori
Noi instrumente online ajută la păstrarea şi împărtăşirea fotografiilor şi amintirilor despre familie
Vârstnicul Eldred G. Smith moare la vârsta de 106 ani Sarah Jane Weaver
Vârstnicul Ulisses Soares
Vârstnicul Edward Dube
Vârstnicul S. Gifford Nielsen
Vârstnicul Arnulfo Valenzuela
Vârstnicul Timothy J. Dyches
Vârstnicul Randy D. Funk
Vârstnicul Kevin S. Hamilton
Vârstnicul Adrián Ochoa
Vârstnicul Terence M. Vinson
Bonnie L. Oscarson
Carol F. McConkie
Neill F. Marriott