Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Hunyo 2013

 
download

Mensahe ng Unang Panguluhan

Paglakad nang Paikut-ikot
Dieter F. Uchtdorf 
Mga Palatandaan para sa Inyo 
Mahahanap Ko ang Tamang Landas 

Mensahe sa Visiting Teaching

Kagalakan sa Family History
 

Nangungusap Tayo Tungkol kay Cristo

“Hindi Kita Malilimutan”
Becky Squire 

Mga Klasikong Ebanghelyo

Sambahin ang Tunay at Buhay na Diyos
Spencer W. Kimball 

Paglilingkod sa Simbahan

Paglilingkod sa mga Taong may Kapansanan
Becky Young Fawcett 
Ang mga Nawawalay Kanyang Hinahanap DinJames E. Faust 
Pagpapatatag ng Pamilya at ng Simbahan sa pamamagitan ng PriesthoodRichard M. Romney 
Siyam na Alituntunin para sa Isang Maayos na Pagsasamahan ng Mag-asawa at Pamilya 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Kailangan po Nating Magdasal—Ngayon na!Jeffery R. McMahon 
Hinding-Hindi na po Ako Pupunta sa Iba pang SayawanWendy Van Noy 
Ipinagdasal KitaAmi Hranac Johnson 
Pinawi Mo ang Aking KalungkutanKissy Riquelme Rojas 

Nagsalita Sila sa Atin

Gawing Mas Taimtim ang Inyong mga Personal na Panalangin
Kevin W. Pearson 

Mga Tanong at mga Sagot

Mga Tanong at mga Sagot
 

Mga Kabataan

Pagtitimbang-timbang ng Kasaysayan ng Simbahan
Steven E. Snow 

Mga Kabataan

Matinding Pahiwatig ng Espiritu
D. Todd Christofferson 

Mga Kabataan

O Kaydakila ng Plano ng Ating Diyos!
Amarsanaa E. 

Mga Kabataan

Limang Paraan para Masunod ang Payo ng mga Lider ng Priesthood
 

Para sa Lakas ng mga Kabataan

Pasasalamat
David L. Beck 

Mga Kabataan

Isang Regalo para kay Lola
Kimberly Sabin Plumb 

Mga Bata

Ang Masamang Pelikula
Julia Woodbury 

Natatanging Saksi

Mahal ba ng Ama sa Langit ang mga miyembro ng Simbahan nang higit kaysa ibang mga tao?
Quentin L. Cook 

Mga Bata

Matiyagang Panalangin
José L. Alonso 

Dalhin sa Tahanan ang Turo sa Primary

Susundin Ko ang Plano ng Ama sa Langit sa Pamamagitan ng Pagpapabinyag at Pagpapakumpirma
 

Mga Bata

Isang Basbas para Mabinyagan
Kasey Eyre 

Mga Bata

Hi! Ako si Enkhjin A. mula sa Mongolia
 

Para sa Maliliit na Bata

Ang Pastol at ang Nawawalang Tupa
Margo Mae 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan
Charlotte Mae Sheppard 

Mga Balita sa Simbahan

Nasaksihan ng Simbahan ang Makasaysayang mga Pagbabago sa Panahon ng Paglilingkod ni Pangulong Monson
 

Mga Balita sa Simbahan

Tinalakay ng mga Lider ng Simbahan ang “Pagpapadali sa Gawain”
Sarah Jane Weaver 

Mga Balita sa Simbahan

Pinayuhan ni Elder Christofferson ang mga Miyembro sa Central America
Elder Don L. Searle 

Ang Simbahan sa Iba’t Ibang Dako

Ang Simbahan sa Iba’t Ibang Dako
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita

Pananampalataya ng mga Taga-isla
Joshua J. Perkey 
Lorenzo Snow