Külastusõpetuse sõnum, september 2013

Enesega toimetulek

Prindi Jaga

  Tutvuge materjaliga palvemeelselt ja arutage seda õdedega, keda külastate. Küsimused aitavad õdesid tugevdada ja annavad Abiühingule olulise koha teie enda elus. Loe lisaks internetist reliefsociety.lds.org.

  Abiühingu pitser

  Usk, pere, trööst

  Enesega toimetulek on oskus, kohustus ja püüdlus hoolitseda enda ja oma pere vaimsete ja ajalike vajaduste eest.1

  Kui õpime ja rakendame enesega toimetuleku põhimõtteid oma kodus ja kogukonnas, avaneb meil võimalus hoolitseda vaeste ja puudusekannatajate eest ning aidata ka teistel enesega toime tulla, et nad raskel ajal hakkama saaksid.

  Meil on võimalus ja kohustus kasutada valikuvabadust, et vaimselt ja ajalikult enesega toime tulla. Vanem Robert D. Hales Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas: „Me pöördume usule ja saame vaimselt iseseisvaks, kui elame palvemeelselt oma lepingute järgi. See tähendab, et võtame lugupidavalt sakramenti, oleme templisoovituse väärilised ja ohverdame, et teisi teenida.”2

  Vanem Hales pani meile südamele, et üritaksime ka ajalikult enesega toime tulla, „mis tähendab kõrg- või kutsehariduse omandamist, tööoskuste õppimist ja oma sissetuleku piires elamist. Võlgasid vältides ja raha säästes oleme aastate pärast valmis Kirikus täiskohaga teenima. Ajaliku ja vaimse toimetuleku mõte on tõusta ise kõrgemale, et võiksime seejärel tõsta neid, kes abi vajavad.”3

  Pühakirjasalmid:

  Mt 25:1–13; 1Tm 5:8; Al 34:27–28; ÕL 44:6; 58:26–29; 88:118

  Meie ajaloost

  Pärast seda, kui viimse aja pühad kogunesid üksildasse mahajäetud Soolajärve orgu, soovis president Brigham Young, et nad oleksid edukad ja rajaksid sinna püsivad kodud. See tähendas, et pühad pidid omandama uusi oskusi, mis aitaksid neil enesega toime tulla. President Brigham Young uskus pühade võimetesse, võimekusse ja ustavusse. Ta uskus naiste pealehakkamisse ja julgustas neid täitma oma ajalikke ülesandeid. Kuigi tänapäeva Abiühingu õdede ülesanded on teistsugused, on põhimõtted jäänud samaks:

  1. õpi armastama tööd ja väldi laisklemist;

  2. püüa olla ohvrimeelne;

  3. võta vastutus oma vaimse arengu, tervise, hariduse, töö, rahaasjade, toidu ja muu eluks vajaliku eest;

  4. palveta, et saada usku ja julgust katsumustega silmitsi seista;

  5. toeta abivajajaid.4

  Mida saan teha mina?

  1. Kuidas aitan oma hoolealustel õdedel leida lahendusi nende ajalike ja vaimsete vajaduste rahuldamiseks?

  2. Kas sakramendiks valmistumine ja teenimise nimel ohverdamine teevad mind vaimselt iseseisvamaks?

  Näita viited

  Viited

  1. 1.

   Vt Handbook 2: Administering the Church 2010, 6.1.1.

  2. 2.

   Robert D. Hales. Coming to Ourselves: The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Service. – Liahona ja Ensign, mai 2012, lk 34.

  3. 3.

   Robert D. Hales. Coming to Ourselves, lk 36.

  4. 4.

   Vt Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, 2011, lk 51.